Bunt i jego konsekwencje dla człowieka. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Bunt to zjawisko, które od wieków fascynuje ludzkość, zarówno w sferze realnej, jak i w dziedzinie literatury. Jego przyczyny, przebieg i skutki stanowią nieustanne źródło inspiracji dla twórców, badaczy i obserwatorów życia społecznego. W niniejszej rozprawce podejmiemy próbę analizy tego zagadnienia, odwołując się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz kontekstów społeczno-historycznych.

Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka? W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Każdy człowiek posiada swoją własną osobowość. Osobowość jest czymś, co kształtuje nas nie tylko pod względem genetycznym, ale przede wszystkim środowiskowym. Dodatkowo służy ona w budowaniu konkretnej tożsamości, jak również pomaga w dostosowaniu się do otoczenia. Poznając dzieje różnych postaci jesteśmy w stanie dużo dowiedzieć się o nas samych. Jestem zdania, że relacje z innymi osobami bardzo uczą nas życia.

Niebezpieczeństwo idealizowania rzeczywistości. W pracy odwołaj się do: lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.

Idealizowanie rzeczywistości, czyli nadmierne zniekształcanie rzeczywistych faktów w celu stworzenia bardziej pozytywnego lub atrakcyjnego obrazu, to zjawisko obecne nie tylko w życiu codziennym, ale także w literaturze. W wielu utworach autorzy ukazują konsekwencje błędnego spojrzenia na świat, które wynika z nadmiernego idealizowania otaczającej nas rzeczywistości. Tematyka ta jest bowiem ponadczasowa i obecnych zarówno współcześnie, jak i przed wieloma laty.

Czy każdy błąd można naprawić? Odwołaj się do Pana Tadeusza i innej wybranej przez siebie lektury. Rozprawka

Człowiek przez całe swoje życie popełnia wiele błędów. Tak to już jest, daleko nam do ideałów. Pewne stare powiedzenie daje nawet odrobinę nadziei, sugerując wyciąganie wniosków z każdego swojego potknięcia. Niemniej istnieją błędy, z których nie chcemy się tylko uczyć, a bardzo mocno pragniemy je naprawić. Światu daleko jednak do gry komputerowej, gdzie można wczytać poprzedni zapis i dzięki temu uniknąć zasady przyczynowości.

Człowiek – istota pełna sprzeczności. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej – utwo­ru epic­kie­go albo dra­ma­tycz­ne­go, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go – może to być rów­nież utwór po­etyc­ki i wy­bra­nych kon­tek­stów.

Każdego dnia człowieka spotyka sytuacje, które budzą w nim sprzeczne emocje. Zdarza się, że w ciągu życia pojawiają się różne doświadczenia, które wpływają na jego motywacje i plany. Czasami chce zrobić coś, czego bardzo pragnie, ale z drugiej strony czuje, że nie jest to właściwe lub budzi to negatywne uczucia, takie jak strach.

Cze­go moż­na się do­wie­dzieć o czło­wie­ku na pod­sta­wie jego snów? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je zda­nie, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej oraz wy­bra­nych tek­stów kul­tu­ry.

Sny od zawsze fascynowały ludzi. Nie wiadomo, czy to nowy wymiar, do którego przenosimy się w czasie sennych marzeń, czy może stan między śmiercią a życiem, a może jeszcze inaczej – głębiny naszej podświadomości, do których nie mamy codziennego dostępu.