Bunt i jego konsekwencje dla człowieka. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Bunt to zjawisko, które od wieków fascynuje ludzkość, zarówno w sferze realnej, jak i w dziedzinie literatury. Jego przyczyny, przebieg i skutki stanowią nieustanne źródło inspiracji dla twórców, badaczy i obserwatorów życia społecznego. W niniejszej rozprawce podejmiemy próbę analizy tego zagadnienia, odwołując się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz kontekstów społeczno-historycznych.