Jacek Cudny – biografia

Ja­cek Cud­ny uro­dził się 28 kwiet­nia 1966 roku w War­sza­wie. Ukoń­czył Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji. Pra­cu­je zgod­nie ze swo­im wy­kształ­ce­niem jako rad­ca praw­ny. Przez przy­pa­dek, two­rząc wiersz dla swo­jej mamy z oka­zji jej imie­nin, od­krył swój nie­wąt­pli­wy ta­lent do ry­mo­wa­nia. Wy­ko­rzy­stu­je go pi­sząc wiersze i piosenki dla dzieci. W swo­jej twór­czo­ści nie za­po­mi­na rów­nież o do­świad­cze­niach praw­ni­czych, dzię­ki cze­mu wier­sze sta­no­wią ory­gi­nal­ne po­łą­cze­nie doj­rza­łych i za­baw­nych tre­ści, jego tek­sty są z tego wzglę­du rów­nież do­sko­na­łym ma­te­ria­łem edu­ka­cyj­nym.

W wier­szach i pio­sen­kach Ja­cek Cud­ny wy­ko­rzy­stu­je czę­sto ota­cza­ją­cą dzie­ci rze­czy­wi­stość, aby ostrze­gać je przed za­gro­że­nia­mi współ­cze­sne­go świa­ta, pi­sząc choć­by na te­mat nie­bez­pie­czeństw czy­ha­ją­cych w In­ter­ne­cie. Wier­sze Jac­ka Cud­ne­go czę­sto wy­wo­łu­ją uśmiech, po­bu­dza­ją wy­obraź­nię dzie­ci, jed­no­cze­śnie edu­ku­jąc ję­zy­ko­wo. Au­tor zwra­ca bo­wiem uwa­gę na kwe­stie lo­go­pe­dycz­ne i or­to­gra­ficz­ne. Jest au­to­rem po­nad 700 utwo­rów. Wy­dał kil­ka ksią­żek: „Wiersze za jeden uśmiech”, „Zwierzaki”, „Król Zajączek i Przyjaciele”, „Mu­cho­mo­rek i inne hi­sto­rie”, Malinowa Limanowa” i „Ładne Kwiatki”. Po­ja­wi­ły się rów­nież dwie pły­ty z jego pio­sen­ka­mi: „Zakochana parówka” i „Cudak”. Pro­wa­dzi tak­że stro­nę in­ter­ne­to­wą Cud­no­lan­dia.pl. Mo­ty­wu­je na niej dzie­ci mię­dzy in­ny­mi do pi­sa­nia wła­snych wier­szy, pu­bli­ku­je tłu­ma­cze­nia swo­ich utwo­rów na ję­zyk an­giel­ski, two­rzy za­gad­ki i kon­kur­sy. Ja­cek Cud­ny an­ga­żu­je się tak­że w ak­cje cha­ry­ta­tyw­ne. Jego książ­ka „Wiersze za jeden uśmiech” roz­da­wa­na jest od 2010 roku pod­opiecz­nym fun­da­cji DR CLOWN. On sam od­wie­dza dzie­ci w szpi­ta­lach i szko­łach spe­cjal­nych.

Dodaj komentarz