Lilije – interpretacja

Lilie – dzieło Mickiewicza o niby tak banalnym tytule może nie być takie proste. Warstwa fabularna jest następująca: Pan wyjechał na wojnę i zostawił w domu młodą żonę. Ona nie chciała zmarnować swojej młodości i zdradziła męża. Kiedy mąż wrócił z wojny w obawie, że odkryje jej niewierność, postanowiła go zabić. Tak też uczyniła. Na jego grobie zasadziła lilie. Następnie udała się do pustelnika, aby zwierzyć się ze zbrodni, gdyż chciała ulżyć swojemu sercu.

Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem? W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej – utwo­ru epic­kie­go albo dra­ma­tycz­ne­go, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go – może to być rów­nież utwór po­etyc­ki i wy­bra­nych kon­tek­stów.

Bohaterstwo może mieć różne oblicza i dla każdego ma inne znaczenie. Niektórzy wychodzą z założenia, że w dzisiejszych czasach nie ma już bohaterów. Jak jednak inaczej nazwać kogoś, kto nie stawia na pierwszym miejscu własnego dobra, ale poświęca się dla innych? Przykłady takiego bohaterstwa znajdziemy w utworach literackich: Dżumie Alberta Camus, Ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego oraz Reducie Ordona Adama Mickiewicza.

Przyjaciele – interpretacja i morał

Adam Mickiewicz tworzył bajki na różnych etapach swojej drogi literackiej, mimo iż nie były one popularnym gatunkiem w epoce romantyzmu. Jego twórczość kojarzymy raczej z balladami, dramatami i poezją. Na pisanie bajek przez wieszcza narodowego wpływ miała jednak ogromna fascynacja ludowością, folklorem, tradycjonalizmem. Bajki niosą za sobą morał – treść dydaktyczną, często na tyle uniwersalną, że czerpiemy z nich po dziś dzień. Jedna z nich nosi tytuł „Przyjaciele”.

Człowiek – zmagający się z losem samotnik poszukujący swojej drogi życiowej. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, sensu wiersza Do samotności Adama Mickiewicza oraz wybranych kontekstów.

Artystom często towarzyszy poczucie samotności, dlatego jej motyw pojawia się w licznych dziełach literackich. Chociaż samotność zazwyczaj jest odbierana negatywnie, czasem może być wytchnieniem i przestrzenią na poszukiwanie własnej drogi życiowej. Jako przykłady można wykorzystać twórczość Adama Mickiewicza, a szczególnie sonet Do Samotności oraz ballada Romantyczność.

Burza – interpretacja

„Burza” to wiersz Adama Mickiewicza, który pochodzi z cyklu Sonetów Krymskich, ukazujących się w latach 1825-26. Jest to czwarty sonet z całego cyklu, który kończy trylogię marynistyczną, związaną z podróżą morską na Półwysep Krymski. Utwór powstał na podstawie prawdziwych wydarzeń i opisuje siłę natury, z którą człowiek nie ma szans wygrać.

Stepy akermańskie – interpretacja

Wiersz „Stepy akermańskie” pióra Adama Mickiewicza po raz pierwszy został opublikowany w 1826r. Jest to pierwszy z osiemnastu utworów tworzących cykl „Sonetów krymskich” powstałych podczas podróży poety na Półwysep Krymski. Sonet przedstawia wizję rozdarcia samotnego wędrowca między zachwytem nad pięknem przyrody a tęsknotą za ukochaną Ojczyzną.