Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem? W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej – utwo­ru epic­kie­go albo dra­ma­tycz­ne­go, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go – może to być rów­nież utwór po­etyc­ki i wy­bra­nych kon­tek­stów.

Bohaterstwo może mieć różne oblicza i dla każdego ma inne znaczenie. Niektórzy wychodzą z założenia, że w dzisiejszych czasach nie ma już bohaterów. Jak jednak inaczej nazwać kogoś, kto nie stawia na pierwszym miejscu własnego dobra, ale poświęca się dla innych? Przykłady takiego bohaterstwa znajdziemy w utworach literackich: Dżumie Alberta Camus, Ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego oraz Reducie Ordona Adama Mickiewicza.

Dżuma – Różne postawy człowieka wobec zła

Zło, jak również dobro były od wieków tematem sporów religii, polityków i filozofów. Wielkie umysły oraz prawodawcy tego świata spierali się o definicję szczególnie tego pierwszego, podświadomie rozumiejąc je jako przynoszące człowiekowi cierpienie. Mimo ponurych prądów myślowych postulujących brak zarówno dobra jak też zła, większość ludzi zazwyczaj przyjmuje istnienie tych dwóch.