Kordian – motywy literackie

Jednym z najważniejszych dzieł, jakie powstały w czasach romantyzmu jest dramat “Kordian” autorstwa Juliusza Słowackiego. Autor opisał w nim swoją wizję walki o niepodległość Polski oraz pokazał losy bohatera romantycznego, jakim był Kordian. Zmagania głównej i tytułowej postaci zawierają także w sobie wiele motywów literackich, jakie można wyszczególnić w dramacie Słowackiego.

Człowiek w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Człowiek często musi przemierzyć wiele miejsc, zanim odnajdzie swoje miejsce na ziemi. Taka wędrówka to szansa na poznanie różnych ludzi oraz zweryfikowanie wartości, którymi kierujemy się w życiu. Jak ważne jest odnalezienie swojego miejsca i ustalenie priorytetów pokazują losy bohaterów literackich: tytułowego bohatera dramatu Juliusza Słowackiego Kordian oraz Tomasza Judyma, protagonisty powieści Stefana Żeromskiego Ludzie bezdomni. 

Czy jed­nost­ka fak­tycz­nie może wpły­wać na losy świa­ta, czy jest to tyl­ko mrzon­ka ar­ty­stów? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je sta­no­wi­sko, od­wo­łu­jąc się do po­da­ne­go frag­men­tu III części Dziadów, całego utworu Adama Mickiewicza oraz in­ne­go tek­stu kul­tu­ry

Ludzie zawsze marzyli, by mieć wpływ na losy świata, by mieć wpływ na innych ludzi, tworzyć ruchy i móc zmieniać rzeczywistość dookoła.