Zarejestruj nazwę Użytkownika

Chemia

Woda Roztwory wodne roztwór Rozpuszczalność Substancja Krzywe rozpuszczalności rozpuszczalnik Budowa atomu Układ okresowy pierwiastków Proton Neutron Elektron Masa Cząsteczka Tablica mendelejewa Materia Obliczenia chemiczne Jak pisać wozry Stechiometria Prawo stałość składu Prawo zachowania masy Wzory chemiczne Węgiel Alotropia Izomeria Związki organiczna Węgiel kopalny Węgiel brunatny Diament Grafit Reakcje Wzory Wodorotlenki Metal Wzory strukturalne Dysocjacja Kwasy Aminokwasy Białka Reakcja Alanina Glicyna Wiązanie peptydowe Kwasy karboksylowe Mydła Estry Grupa funkcyjna węglowodory Reakcja estryfikacji Tłuszcze Cukry Celuloza Skrobia Lustro srebrowe Polisacharydy Dwucukry Reakcje spalanie Reakcje zobojętnianie Węglowodory nienasycone Alkeny Alkiny Atomy Wiązanie Tlenki Powietrze Mieszanina Gaz Metale Niemetale Azot Wodór skład powietrza Skład powietrza Sole Chlorki Siarczki Wzory sumaryczne Elektrolity Jak pisać wzory chemiczne Jak dobierać współczynniki w równaniach chemicznych Reakcje chemiczne Kwas karboksylowy Węglowodory Alkany Węglowodory nasycone Propan Butan Etan Alkohole monohydroksylowe Alkohole polihydroksylowe Metanol Etanol Mieszaniny Mieszaniny jednorodne Krystalizacja Destylacja Odparowanie Sedymentacja Rozpuszczalnik Dekantacja Separacja Wartościowość pierwiastka Pierwiastek Oktet Dublet Powłoka elektronowa Atom Protony Neutrony Elektrony Powłoki elektronowe Izotopy Liczba atomowa Zapis reakcji chemicznej pierwiastek egzamin gimnazjalny chemia przemiana chemiczna reakcja Substancje chemiczne Właściwości substancji Substancje czyste Pierwiastek chemiczny Pierwiastek amfoteryczny Skały minerały Zaprawa murarska Wapienie Kalcyt Kwarc Piryt Skały magmowe Skały osadowe Kreda Marmur Gaszenie wapna Jura Krzem Tlenek krzemu iv) Krzemiany Szkło Budowa szkła Półprzewodniki Krzemionka Kryształ górski Cytryn Azbest Przemiana chemiczna Zjawisko fizyczne Wskaźniki Fenoloftaleina Reakcja analizy Reakcja syntezy Reakcja wymiany Oranż Skały gipsowe Gips palony Hydraty Anhydryt Gips krystaliczny Prażenie gipsu Zaprawa gipsowa Chlorek kobaltul Matura Włókna Juta Kevlar Wełna Bawełna Len Sizal Nylon Higroskopijność Wiskoza Włókna poliamidowe Włóna poliestrowe

Język angielski

Conditionals Tryby warunkowe Gramatyka Past simple When Question tags Pytania rozłączne Intonacja Przymiotniki Przysłówki Adjective Adverb Stopniowanie przymiotników Than Used to Usually Normally Any more Any longer Past Habit Present perfect simple Przeszłość Teraźniejszość Since For Have You Been Already Never Ever Just Yet Czas teraźniejszy prosty Present simple Częstotliwości Końcówka ing Present perfect Past continuous Czasowniki regularne czasowniki nieregularne Strona bierna Passive voice been being to be Did Present continuous Always Czasowniki modalne Can May Must could be able to Future forms Konstrukcja going to Present simple continuous Future simple Przyszłość Will Zamiar Konstrukcje czasownikowe Bezokolicznik Infinitive Czasowniki szczególne Rzeczowniki policzalne Rzeczowniki niepoliczalne Much Many A lot of Plenty of The Przysłówki częstotliwości Być sciąga To be gramatyka Czasownik Was Were Czas przeszły ciągły Last Should Ought to końcówka ing Does Are Czas przyszły Shall Powtórka słówek z angielskiego słówka angielski nauka angielskiego podróżowanie słownictwo turystyka Kultura język angielski słownictwo angielskiego powtórka słówek angielskiego Funkcje językowe propozycje sugestie w języku angielskim kurs angielskiego Indirect questions pytania pośrednie nauka angilskiego Słownictwo człowiek powtórka z angielskiego angielski egzamin gimnazjalny Słownictwo szkoła There is there are struktura tere is there are Reported speech gramatyka angielska say tell mowa zależna Słownictwo zakupy egzamin gimnazjalny angielski Słownictwo dom język angielski powtórka Czasowniki like would like Zaimki zaimki osobowe zaimki dzierżawcze zaimki zwrotne przymiotniki dzierżawcze Zaimki w angielskim egzamin gimnazjalny z angielskiego Słownictwo sport Funkcje językowe języka angielski angielski nauka w domu Funkcje językowe angielski powtórka do egzaminu gimnazjlanego Słownictwo zdrowie nauka angielskiego online nauka w domu Powtórka z angielskiego słownictwo angielskie Język angielski powtórka funkcje językowe zażalenie angielsku nauka angielskiego domu Słownictwo masmedia powtórka język angielski przyzwolenie angielsku Rodzajniki aritcles rodzajniki w języku angielskim Słownictwo praca wymowa angileska Słownictwo żywienie słówka angielskie żywienie Słownictwo rodzina słówka angileskie Funkcje językowe zapraszanie nauka angielskiego w domu 555-555-0199@example.com Reporting verbs ing gerung infinitive that bezokolicznik Matura angielski Modals the past modal modalne must have might have could have may have Wishes matura angielski egzamin językowy be used to get used to Future perfect have Reporter speech asked said wanted whether pytania zamknięte pytania otwarte Past perfect continuous had been for since Future continuous will be this next Inwersja hardly rarely barely not scarcely before only account Circumstances Sooner Only matura angieslki Like similar because when Verbs the senses look feel smell sound like as if as though Conditionals: alternatywa dla if provided providing as long as supposing suppose imagine unless Past perfect simple had after past participle Third conditional iii okres warunkowy conditionals Would have ii okres drugi trzeci mieszany Causative have have something done Narrative tenses past simple perfect continuous Passive believed considered thought reported understood it is Past perfect simple past perfect continuous had had Present perfect continuous Had been Ing Action verbs Reported speech mowa zależna told would have Nauka technika słownictwo angielski I'd rather...you'd better matura angielski garmatyka better Matura future expressions be to due about point verge likely unlikely expect bound sure Clauses contrast and purpose although even though Though In spite of Despite In order to So as to Such That Matura z angielskiego Matura ustna z angielskiego So many Introductions and goodbyes rozmowy sterowane Participle clauses imiesłowy imiesłów Phrasals Cut down on Catch up with Go in for Look up to Make up for Stand up for Ask after Najczęstsze błędy pisowni języku angielskim Pisownia angielska Available Committee Disapper Prepositions time and place Przyimki w języku angielskim Określenia miejsca At home At school Kolejność przymiotników zdaniu przymiotniki złożone Rozmowy sterowane pytanie udzielanie informacji instrukcji rad Słowotwórstwo Arkusz egzaminacyjny angielski Angielski poziom rozszerzony Useful Necessary Refuse Struktury leksykalno-gramatyczne.przygotowanie matury Prośba o informację Udzielanie informacji Podziękowanie Reakcja na podziękowanie Don t mention it You re welcom Testy Rozmowy sterowane making suggestions and arrangements Rozmowy sterowane prośby powtórzenie wyjaśnianie Wyrażanie opinii zgoda Niezgoda Moim zdaniem I think In my opinion Rozmowy sterowane requesting offering Przyrostki angielskie Suffixes tion sion a)tion ance ence ment ness -th Przyrostki w języku angielskim Suffixes ii -al -ive ous ist Rozmowy sterowane rozmowy telefoniczne Matura ustana Could Ring back z angielskiego Speaking Speak Compound nouns Notebook Break-up Take-over One-parent family Car parks Rzeczowniki polczalne Niepoliczalne Mineral water Phrasal Bring up Carry out Czasowniki wymagające dopełnienia Call off Clear up Fill in Find out Give up Hold up Draw up Porównie w języku angielski Equally As as By far Easily Nothing like Not nearly Nowhere near Just about Barely a bit Prefixes Przedrostki Misunderstand -dis -mis Zasady dodawania przedrostków do przymiotników Over Out Under Anti Prepositions after verbs and adjectives przyimek przyimki czasownik przymiotnik Interpunkcja angielska Coma Colon Semicolon Question mark Dash Quotation marks Italics Przecinki w języku angielskim Relative clauses Zdane przydawkowe zdanie przydawkowe definiujące Zdanie przydawkowe niedefiniujące Who Wich All of whom Many of whom Whom Which Which was how Defining relative clauses Whose Matura ustana z angielskiego Complaing Apologisining Forgiving I m sorry I wonder I m afraid I don t know I apologise Make money Do business Kolokacje Do research Do some work Do harm Do the shopping Do your best Do homework Make a loss Błędy w wymowie egzamin maturalny matura powtórka z angielskiego Błędy w wymowie ii Automatic Authentic Astronaut Autumn August Australia Hauntarea Abroad Broad Word World Hotel Mount Asking for and giving permission Refusing permisssion Forbidding Yes of course Sure Certainly Test luk test luk sterowany Oxford excellence for matura Oxford university press Wahanie się Przerywanie Spekulowanie Speculating Interrupting politely Hesitating Well... Let me think Fiszki maturalne angielski Matuta ustna z angielskiego E-mail Ankieta Pisanie e-maili po angielsku Tworzenie ankiety Słówka maturę człowiek List formalny Przydatne zwroty i wyrażenia Zaproszenie Reklamacja Podanie o pracę List prywatny Matura pisemna z angielskiego Formy wypowiedzi pisemnej Czasowniki nieregularne wymowa Win won won base form Past participle Be was were been Słówka maturę nauka technika Practice makes perfect Jak napisać opowiadanie po angielsku? Formy wypowiedzi pisemnej opowiadanie Opis miejsca lub osoby Jak napisać opis po angielsku? Recenzja Jak napisać recenzję? jak zrecenzować książkę? recenzja filmu Słówka maturę praca No pains no gains bez pracy nie ma kołaczy fiszki maturalne angielski Słówka maturalne podróże turystyka powtórka przed maturą Słówka maturę szkoła egzamin angielski matura Słówka maturę sport sport Słówka maturę świat przyrody Słówka maturę państwo społeczeństwo Państwo społeczeństwo Jak poprawnie napisać notatkę wiadomość pocztówkę? krótkie formy wypowiedzi pisemnej Pocztówka Notatka Kartka Słówka maturę zakupy Jak napisać zaproszenie ogłoszenie angielsku? zaproszenie ogłoszenie Słówka maturę życie rodzinne towarzyskie rodzina rozrywka znajomi czas wolny Słówka maturę zdrowie Fiszki maturalne Słówka maturę żywienie w restauracji Słówka na maturę Jak napisać rozprawkę angielsku? rozprawka po angielsku esej Słówka maturę kultura Wyjście nudy budy iii krakowie

Fizyka

Druga zasada dynamiki newtona Rozwiązywanie zadań Zadania tekstowe Przyspieszenie Sposoby elektryzowania ciał Elektryzowanie przez indukcję Elektryzowanie przez pocieranie elektryzowanie dotyk ładunki Zasada zachowania pędu Pęd ciała Ruch jednostajny prostoliniowy Wektor Zwrot Siła Prędkość Zadania z fizyki Prawo archimedesa Siła wyporu Ciecz Ciało Ruch jednostajny po okręgu Prędkość ciała Praca w mechanice Wielkość skalarna Zadania Energia Dżul Prędkość chwilowa Prędkość średnia Droga Czas Rozwiązywanie zadań z fizyki Zasada dynamiki newton Ruch jednostajnie zmienny Masa Energia kinetyczna Zsada zachowania energii Wzór na energię kinetyczną Prawo ohma Prawo oma napięcie Natężenie Opornik Amperomierz Woltomierz Prąd Przewodnik Druga zasada dynamiki Trzy stany skupienia substancji Budowa materii Ruchy browna Dyfuzja Stan stały Stan ciekły Stan lotny Atom Wiązania Oddziaływanie międzycząsteczkowe Menisk wklęsły Menisk wypukły Napięcie powierzchniowe Siły spójności Siłyprzylegania Gęstość Waga laboratoryjna Wzór na gęstość Cylinder miarowy Egzamin gimnazjalny Masa ciała Ciężar ciała Kilogram Siła grawitacji Waga szalowa Waga sprężynowa Waga elektryczna Przyspieszenie ziemskie Właściwości ciał stałych Właściwości cieczy Właściwości gazów Kryształy Przewodniki cieplne Izolatory Elektrolity Pierwsza zasada termodynamiki Konwekcja Promieniowanie Przewodnictwo ciepła Energia wewnętrzna Izolator Rozszerzalność temperaturowa ciał Termometr Rtęć Rozszerzalność gazów Rozszerzalność cieczy Rozszerzalność ciał stałych Ciepło parowania krzepnięcia topnienia skraplania Wrzenie Szybkość parowania Stan skupienia Powierzchnia swobodna Ciepło właściwe Praca Kulomb Temperatura ciała Kelwin Tarcie Energia kinetyczna cząstecze Temperatura Celsjusz Zero bezwzględne Silnik Zmiana stanów skupienia substancji Topnienie Krzepnięcie Parowanie Skraplanie Sublimacja Resublimacja Ciepło Praca i moc prądu zadania Testy egzaminacyjne z fizyki Praca prądu Moc prądu Napięcie Opór elektryczny żarówka Elektromagnes Zastosowanie elektromagnesu Pole magnetyczne Prąd elektryczny Zwojnica z rgdzeniem Stal miękka Zwoje Testy Bilans cieplny Kalorymetry Ciepło oddane Ciepło pobrabe Testy egzaminacyjne fizyka Zmiana stanów skupienia zadania Ciepło topnienia Ciepło skraplania Ciepło krzepnięcia Natężenie prądu Ruch elektronów 1 amper Miliamper Układ si ładunek elektryczny Napięcie elektryczne egzamin Obwody elektryczne Pierwsze prawo kirchhoffa źródło prądu Bateria Połączenie szergowe Połączenie równoległe Ferromagnetyki Magnes Bieguny magnesu trwałego Linie pola magnetycznego żelazo Domeny magnetyczne Kasety magnetofonowe Praca moc prądu elektrycznego Rozwiązywanie zadań łączenia szeregowego równoległego oporników Łączenie szeregowe równoległe oporników Prawo pascala Zasada naczyń połączonych Prasa hydrauliczna Ciśnienie w cieczach i gazach Gimnazjum Test Silnik prądu stałego Obwód elektryczny Siła magnetyczna Budowa silnika elektrycznego Komutator Zwojnica

Język polski

Skróty Skrótowce Kropka Mgr Inż Poprawny zapis skrótów Cdn Cechy Dramatu Szekspir Styl Wysoki Niski Sceny Krwawe Rewolucja Akcja Tragedia Komedia Dialog Monolog Akty Fabuła Odmiany Języka Style Stylizacje Idiolekt Dialekt Stylizcje Regionalizm Gwara Mowa zależna Mowa niezależna Tekst Cudzysłów Przemówienie Dramat antyczny Teatr Katharsis Mimesis Decorum Zasada trzech jedności Dionizos Dionizje Sztuka grecka Epilog Antygona Recenzja Jak napisać recenzję Wypracowanie Recensio Budowa zdań Części zdania Przydawka Orzeczenie Podmiot Dopełnienie Okolicznik Jak napisać zaproszenie Nagłówek Stopka Podpis Rodzaje literackie Liryka Epika Dramat Didaskalia Liryczny Wiersz Powieść Środki stylistyczne Metafora Epitet Apostrofa Rym Rytm Onomatopeja Utopia Morus Szymborska Platon Państwo Mrzonka Znaki interpunkcyjne Przecinek Myślnik średnik Związki frazeologiczne Wyrażenia Zwroty Frazy Mitologia Biblia Części mowy Koniugacja Deklinacja Pytanie Rzeczownik Czasownik Przymiotnik Imiesłów Przyimek Zaimek Spójnik Przysłówek List Jak napisać list Sztuka pisania Zwroty grzecznościowe Epistolografia adresat Nadawca Jak napisać charakterystykę Charakterystyka Schemat wypracowania Jak napisać rozprawkę Rozprawka Dedukcja indukcja Rozprawka dedukcyjna Rozprawka indukcyjna Schemat powtórka z polskiego polski egzamin gimnazjalny streszczenie biblia biblia podstawowe informacje Ballady i romanse Świtezianka adam mickiewicz tematy polski Iliada odyseja homer styl homerowy epos heksametr Bajki ignacy krasicki krasicki literatura polska powtórka egzamin gimnazjalny Zemsta aleksander fredro komedia cześnik rejent Nauka polskiego Księga hioba serial biblia egzamin gimnazjalny matura cierpienie niezawinione cierpienie Jan kochanowski treny tren v czarnolas kochanowski egzamin gimnazjalny polski Pan tadeusz epopeja narodowa telimena soplicowo zajazd sciaga Wisława szymborska nic dwa razy polski gimnazjum Pieśń rolandzie średniowiecze literatura Polski egzamin gimnazjalny Tren vii tren viii jan kochanowski Literatura polska fraszki Dziady maryla wereszczakówna mickiewicz konrad gustaw dramat romantyczny wilno kowno romantyzm tuhanowicze akt Dziady cz.ii guślarz józio i rózia zosia uczta kozła egazamin gimnazjalny dramat dramat roman renesans akademia krakowska dorota podlodowska psalterz dawidów giovani mirandola Tadeusz różewicz ocalony pokolenie kolumbów ii wojna światowa interpretacja wiersz biały roman bratny Latarnik henryk sienkiewicz aspinwall skawiński pan tadeusz powstanie listopadowe emigracja Jacek soplica ewa horeszkówna gerwazy hrabia stolnik spowiedź jacka soplicy Obyczaje szlacheckie litwo ojczyzno moja Zosia telimena epopeja charakterystyka porównawcza petersburg kibić Balladyna juliusz słowacki alina kirkor goplana gniezno Stary człowiek i morze hemingway santiago manolin człowieka można zniszczyć ale nie pokonać salao Mały książę róża baobab antoine de saint-exupéry b-612 pilot próżniak bankier Świętoszek moliera komedia charakterów orgon tartuff elmira pani pernelle paryż kleant doryna walery skąpiec Róża Wędrówka B612 Lis Pilot Bankier Pijak Próżny żmija Zwrotniczy Antoine de saint-exupéry Rekomendacja jak pisać rekomendacje huxley nowy wspaniały świat klonowanie powieść recenzja Skawiński charakterystyka bohatera charakterystyka Mickiewicz Nostalgia Bogurodzica Bitwa pod grunwaldem średniowiecze mediewiści Statut jana Łaskiego Hymn narodowy Charakterystyka zbyszka bogdańca krzyżacy sienkiewicz lektury szkolne Jagienka Danusia Maćko z bogdańca Etos rycerski Sienkiewicz Krzyżacy Charakterystyka porównawcza Jurand ze spychowa Zbyszko z bogdańca Tyniec Malbork Interpretacja tekstu literackiego Myśl przewodnia Realizm Fantastyka Groteska Narracja pierwszoosobowa Alegoria Ferdydurke Gombrowicz Pojedynak na miny Józio Miętus Hurleccy Słowacki Miny Formy Pimko Kamienie na szaniec Aleksander kamiński Rudy Alek Zośka Akcja pod arsenałem Pokolenie kolumbów Syzyfowe prace Żeromskiego Bernard zygier Andrzej radek Biruta Marcin borowicz Sztetter Syzyf Rusyfikacja Maurycy zych Juliusz słowacki Romantyzm Alina Kiror Malinobranie Gralon Kostryn Grabiec Gniezno Goplana Słowotwórstwo Formant Zrostek Wyraz podstawowy Wyraz pochodny Podstawa słowotwórcza Rodzina wyrazów Parafraza Rdzeń Dom Interpretacja wiersza Porównanie Liryka bezpośrednia Liryka pośrednia Analiza wiersza średniówka Archaizmy Neologizmy Konopnicka Prus Nowela Pozytywizm Antek Katarynka Nasza szkapa Dym Retrospekcja Empatia Filip mostowiak Lalka Rota Retoryka Perswazja Opinia Fakt Ocena Wniosek Hipoteza Teza Argument Krasomowstwo Reklama Negocjacje Paulo coelho Literatura popularna Alchemik Pielgrzym Weronika postanawia umrzeć Piąta góra Na brzegu rzeki piedry Władca pierścieni Frodo Tolkien Literatura fantasy Hobbit Silmarilion Sapkowski Wiedźmin Trylogia Sauron Aragorn Jackson Fonetyka Głoska a litera Udźwięcznienie Ubezdźwięcznienie Głoska Sylaba Akcent Intonacja Dźwięczne Nosowe Twarde Miękkie Akcent w języku polskim Akcent zdaniowy Akcent wyrazowy Akcent stały Akcent zmienny zasady akcentowania Przycisk Folwark zwierzęcy George orwell Snowball Parabola Napoleon Major Konferencja w teheranie Totalitaryzm Reżim Harry potter Hogwart Hermiona granger Ron weasley Lord voldemort Joanne kathleen rowling Kamizelka Bolesław prus Nowela z sokołem Dekameron Boccacio Aleksander głowacki Xix wiek Zajazd Szlachta Idealizacja Soplicowo Telimena Gerwazy Spór o zamek Spór o charty Zosia Hrabia Prasa Merkuriusz polski Internet Gazeta wyborcza Felieton Reportaż Sprawozdanie Relacja Wywiad Psalmy Psałterz dawidów Renesans Paralelizm Psałterz floriański Psałterz puławski Psalm Dawid Czy pieniądze dają szczęście? Harpagon Scrooge Midas Syn marnotrawny Skąpiec Molier Apokryf Ewangelia Stary testament Nowy testament Księdzi prorockie Dobra nowina Księga nad księgami Podział Opowieść wigilijna David copperfield Dickens Ebenezer scrooge Moralitet Epoka wiktoriańska Londyn Autobiografizm Egzamin Stephanie meyer Wampiry Robert pattison kristen stewart Edward cullen Bella swan Zmierzch Saga Dorota masłowska Paw królowej Wojna polsko-ruska Powieść dresiarska żuławski Między nami dobrze jest Paszport polityki Tespis szekspir Koryfeusz Tragizm Ajschylos Sofokles Werona Wina tragiczna Edyp Romeo i julia Jan twardowski Franciuszkanizm św.franciszek z asyżu Liryka zwrotu do adresata Anna kamieńska Poezja Wesele w atomicach Sławomir mrożek Tango Miłość na krymie Satyra Półpancerze praktyczne Opowiadanie Matura Dziwny ogród Mehoffer Staff Młoda polska Ludomania Franciszkanizm Opis obrazu Ogród przedziwny Symbol Cierpienia młodego wertera Goethe Werter Lotta Albert Walheim Sturm und drang Werteryzm Powieść epistolarna Heloiza Gobliny Clive staples lewis Narnia Śródziemie Trole Elfy Hip-hop Slang Wulgaryzmy Dezyderata Credo Przesłanie Melodyjność Rymy O.s.t.r. Peja Rap Zdania złożone podrzędnie Zdanie dopełnieniowe Zdanie okolicznikowe Imiesłowowy równoważnik zdania Peter bruegel Grochowaik Ikar Upadek ikara Malarstwo Minotaur Dedal Labirynt Opis przeżyć wewnętrznych Skawiński Opis postaci Egzamin gimnazjalny Formy wypowiedzi Zdania złożone współrzędnie łączne Rozłączne Przeciwstawne Wynikowe Bezspójnikowe Wykres zdania Gramatyka Spójniki Albo Czym jest rreklama Perswazaja Product placement Reklama społeczna Spot reklamowy Andy warhol Coca-cola Campbell Kultura masowa Portale społecznościowe Facebook Nasza klasa Wikipedia Blogi Myspace Grono Forum Komunikatory Krzysztof kamil baczyński Ii wojna światowa Roman bratny śpiew pożogi Lao che Jan bugaj Demarczyk Poezja barokowa środki stylistyczne Oksymoron Anafora Morsztyn Do trupa Antyteza Turpizm Kontrast Paradoks Hiperbola Interpunkcja kiedy stawiamy przecinek Przestankowanie Wtrącenia Zdania składowe Youtube Social media Fan page Profil prywatny Mark zuckerberg Przypadki robinsona crusoe Robinson Piętaszek Daniel defoe Robinsonada Cast away Władcy much Golding Juliusz vern Quo vadis Henryk sienkiewicz Neron Nagroda nobla Winicjusz Ligia Ursus Glaukus Chilon Kawalerowicz Akte Patrycjusze Żona modna Ignacy krasicki Oświecenie Sarkazm Ironia Pastisz Kabaret Książę poetów Obiady czwartkowe Taniec śmierci Danse macabre Teocentryzm Ars moriendi Psychomachia Pieśń o rolandzie Rozmowa mistrza polikarpa Lament świętokrzyski Matka boska sposoby kreacji Kreacja bohatera literackiego Doloryzm Stabat mater Test Dzieje tristana i izoldy Romans średniowieczny Brangien Magiczny napój Joseph bedier Miłość dworska Motyw miłości Głóg Mity greckie Politeizm Starożytna grecja Parandowski Kubiak Persefona Prometeusz Mit syzyfa Orfeusz Narodziny teatru Wielkie dionizje Małe dionizje Dytyramb Chór Pieśń kozła Satyrowie Pieśń nad pieśniami Apokalipsa Oblubieniec Amor sacer Amor wulgaris Piosenka o końcu świata Ewangeli Czytanie ze zrozumieniem Arkusz egzaminacyjny Pytania zamknięte pytania otwarte Cke Humanizm Król edyp Hybris Konflikt tragiczny Fatum Lajos Terezjasz Ród labdakidów Deesis św wojciech Maryja Jan chrzciciel Jan długosz Przegłos Herbert Pięcioksiąg mojżesza Listy apostolskie Biblia jakuba wujka Pasja Judasz Gatunki literackie Synkretyzm rodzajowy Wątek Podmiot liryczny Nowelistyka epoki pozytywizmu Mendel gdański Gloria victis Orzeszkowa Praca organiczna Norwid Zenon przesmycki Chimera Bema pamięci żałobny rapsod Rapsod Niemien Poezja tyrtejska Vade-mecum Nie boska komedia zygmunt krasiński Orcio Motyw dziecka Boska komedia Dante Komedia ludzka Historiozofia Zbrodnia i kara fiodor dostojewski Powieść polifoniczna Bachtin Sonia Raskolnikow Petersburg Motyw miasta Biesy Romantyzm maturze Klucz interpretacyjny Klaskaniem mając obrzękłe prawice Cechy literatury romantycznej Testament mój Smutno mi boże Testament Liryka wyznania Hymn Aloes Henryk schlangbaum Wokulski Rzecki Antysemityzm Asymilacja Izabela Łęcka Żyd Motyw Topos Wesele Wyspiański Rachela Medaliony Dwojra zielona Nałkowska Zdążyć przed panem bogiem Krall Edelman Grób agamemnona juliusza słowackiego Agamemnon Termopile Cheronea Podróży do ziemi Świętej z neapolu Wiersze różewicza Ocalony Wiersz różewiczowski Apokalipsa spełniona Poezja ściśnietego gardła Kordian O janku co psom buty szył Bohater romantyczny Ironia romantyczna Sługa grzegorz Opowiadania brunona schulza Drohobycz Sklepy cynamonowe Sanatorium pod klepsydrą Oniryzm Mityzacja Józef Księga Freud Eliza orzeszkowa Nad niemnem Praca u podstaw August comte Powieść tendencyjna Mogiła Niebo złote ci otworzę Ewa demarczyk Barbara Testy Opowiadania iwaszkiewicza Panny z wilka Wiktor ruben Andrzej wajda Brzezina Proust W poszukiwaniu straconego czasu Wilko Literatura lat wojny i okupacji Czas krematoriów Człowiek zlagrowany Który skrzywdziłeś Campo di fiori Giordano bruno Czesław miłosz Rodzinna europa Literacka nagroda nobla Wiersze baczyńskiego Ekspresjonizm Katastrofizm Arkadia Wojna Forma Pojedynek na miny łydka Pupa Rodzina młodziaków Kopyrda Pornografia Gęba Matura to nie bzdura Egzamin ustny z języka polskiego Prezentacja maturalna Jak napisać prezentację maturalną? Adam asnyk Miejcie nadzieję Daremne żale Poeta czasów niepoetyckich Poezja w pozytywizmie Do młodych Liryka apelu Przedwiośnie stefana Żeromskiego Cezary baryka Szymon gajowiec Szklane domy Baku Ludzie bezdomni Jak wybrać dobry temat? Tematy maturalne Prezentacje maturalne język polski Jak napisać dobrą prezentację maturalną Matura ustna z polskiego Bibliografia podmiotu Literatura podmiotu Literatura przedmiotu Plan prezentacji maturalnej Czytanie ze zrozumienie Piotr wilczak Arkusz maturalny Sylabus maturalny Literatura staropolska Rej Kochanowski Barok Kazania sejmowe Skarga śmierć Bóg Don kichot Cervantes Rycerz Epos rycerski Parodia Mancza Tristan i izolda Sanczo pansa Dulcynea Walczyć z wiatrakami William szekspir Anne hathaway Stracone lata Elżbieta i Teatr elżbietański Theatrum mundi Hamlet Makbet Sonet iv Mikołaj sęp-szarzyński O wojnie naszej która wiedziemy z sztanem Sonet włoski Sonet francuski barok Elipsa Treny Urszulka Broniewski Tren xix Metrum Czarnolas Dorota podlodowska Tren x Tren v Tren vi Tren i Wypracowanie maturalne Klucz maturalny Tren xi kochanowskiego Odrodzenie Lady makbet Banko Warlikowski Tyran Zbrodnia Dunkan Las birnamski Makduf Daniel naborowski Jan andrzej morsztyn Konceptyzm Marinizm Libertynizm Koncept Marino John donne Jan chryzostom pasek Pamietniki paska Sarmatyzm Mesjanizm Sarmata Szlachcic Ksiadz kitowicz Mrożek tango dramaty mrożka teatr absurdu matura polski Zbigniew herbert Nike która się waha Elegia o chłopcu polskim Struna światła Hermes pies i gwiazda Cudzoziemka Maria kuncewiczowa Róża Żabczyńska Powieść psychologiczna Kompozycja powieści Partutura utworu Dżuma camus Egzystencjalizm Sartre Dzennik zarazy Oran System totalitarny Postawa heroiczna Rieux Camus Bernard rieux Jean tarrou Joseph grand Ojciec paneloux Raymond lambert Cottard Antybohater wokulski Funkcje językowe Komunikat Kod Kontekst Funkcja poetycka Funkcja ekspresywna Funkcja impresywna Literatura współczesna Mrówko ważko biedronko Oda do rozpaczy Poezja współczesna Analiza stanisław barańczak nowa fala garden party Widokówka z tego świata białoszewski poezja lingwistyczna podłogo błogosław eksperymenty językowe Miłosz wiersze miłosza Co było wielkie dolina issy ocalenie Po miłosza Kultura antyczna Aluzja Dlaczego klasycy Pan cogito o cnocie Inny świat gustaw herling grudziński metody ratowania ludzkiej godności łagier obóz koncentracyjny łagier Obóz koncentracyjny Literatura łagrowa Dostojewski Zapiski z domu umarłych Proces kafki Franz kafka Max brod Józef k. Bruno schulz Powieść paraboliczna Wina Huld Kartoteka tadeusz różewicz koncepcja współczesnego antybohatera dramat otwarty Pierwszy krok chmurach marek hłasko bunt wobec socrealistycznej rzeczywistości socrealizm Cesarz ryszard kapuściński portret dyktatury system totalitarny hajle sellasje rok 1984 georg orwell współczesna antyutopia totalitaryzm wielki brat Marek edelman hanna krall literatura faktu wywiad rzeka człowiek wobec wielkiej historii liryka Homer Odyseja Monachomachia Granica zofia nałkowska Zenon ziembiewicz Samobójstwo Boleborza Justyna bogutówna Powieść społeczna Formuła Przesłanie pana cogito Pan cogito Kartezjusz Cogito ergo sum Myślę więc jestem Postawa wyprostowana Filozofia Zygmunt freud Edmund husserl Alberta camusa behawioryzm Fenomenologia Oświęcim Ludzie ludziom zgotowali ten los Profesor spanner Dno Narracja behawioralna Modernizm Teatr ogromny Bronowice Jadwiga mikołajczykówana Plotka o weselu Tadeusz borowski opowiadania Pożegnanie z marią u nas w auschwitzu Czlowiek zlagrowany Auschwitz Dramat młodopolski Symbolizm Wernyhora Złoty róg Rabacja galicyjska Jakub szela Portret dziecka literaturze Wojciech weiss Lolita nabokov Malowany ptak Jerzy kosiński Zatruta studnia Jacek malczewski Nic dwa razy się nie zdarza Miniatura średniowieczna Wołanie do yeti Motyw dziecka w literaturze Dorota terakowska Włodzimierz błocki Poczwarka Jostein gaarder W zwierciadle niejaso Antyk Dekadentyzm Epoki literackie chronologia Chłopi Reymont Lipce Maciej boryna Jagna Emil zola Agata Cykliczność Pory roku Biologizm Witalizm Tuwim Skamander Wiosna Chrystus miasta Bergson Czyhanie na boga Słowisień Pro arte et studio Élan Kazimierz przerwa-tetmajer Lubię kiedy kobieta Nirwana Schopenchauer Nitzsche Bolesław leśmian Dziewczyna Ballady Śnigrobek Kreacjonizm Dusiołek Ballada dziadowska Sad rozstajny Szewczyk Jan kasprowicz Impresjonizm Z chałupy Moreau Van gogh Claude monet Jądro ciemności Joseph conrad Marlow Kurtz Berdyczów Lord jim Józef korzeniowski Kongo Literatura powszechna Zgroza 3 x m Awangarda krakowska Tadeusz peiper Adam ważyk Zwrotnica Dwudziestolecie międzywojenne Jalu kurek Julian przyboś Program poetycki skamandra Słonimski czarna wiosna Pod picadorem Lechoń Wierzyński Stefan Żeromski Synkretyzm Naturalizm Tomasz judym Rozdarta sosna Poezja jana lechonia Mochnacki Karmazynowy poemat Herostrates Dwudzistolecie międzywojenne Józef czechowicz Druga awangarda Awangarda lubelska Poetyka snu Poezja juliana przybosia Z tatr Gmachy Katedra bagińskiego Zamarła turnia Marzena skotnicówna Miasto Zielona gęś Serwus madonna Lilie mickiewicza Trawestacja Zaczarowana dorożka Cyganeria artystyczna 20-lecie Twórczość leopolda staffa Kowal Nitsche Wola mocy Deszcz jesienny śmierć boga Przedśpiew leopolda staffa Gałąź kwitnąca Kochanowski do gór i lasów Terencjusz Klasycyzm Pamiętnik starego subiekta Powieść panorama Łęcka Motyw lalki Nora ibsena Stawska Subiekt Szuman Lalka i perła tokarczuk Powieść panorama społeczna Węgiełek Potop Gombrowicz dzienniki Andrzej kmicic Billewiczówna Ku pokrzepieniu serc Konrad wallenrod Adam mickiewicz Pieśń wajdeloty Walter alf Non omnis moriar Poemat heroikomiczny Racjonalizm Myszeidy Antymonachomachia Rozum Adama mickiewicza Epopeja narodowa Ksiądz robak Dwór Inwokacja Miłość romantyczna Walenrodyzm Książki zbójeckie Gustaw Giaur Efekt wertera Tristan Matura to nie bzdura odcinek 4/11 Bibliografia podmiotu i przedmiotu Sonety krymskie Sonet Prometeizm Wielka improwizacja Konrad Wajda Fredro Recenzja filmowa Podstolina Papkin Cześnik Rejent Zamek Ballada zejściu sklepu Miron białoszewski Ballada Katabaza Hades Obroty rzeczy Rollinson Ksiądz piotr Widzenie ewy Salon Światopogląd romantyczny Romantyczność Spór romantyków Król olch Schulz Krasicki Do króla Wiek rozumu August poniatowski Sentymentalizm Ratio Biografia adama mickiewicza Oda do młodości Pieśń filaretów Jan Śniadecki Spór romantyków z klasykami Prezentacja maturalna z polskiego Bibliografia Pran prezentacji maturalnej Matura nie bzdura Jak napisać dobrą prezentację Bibliografia przedmiotu Jezyk polski Matura nie bzdura odcinek Bibliografia prezedmiotu Matura to nie bzdura 10/11 matura język polski egzamin ustny z matury powtórka matura język polski pisarz wywiad ewa gyurkovich niebieskie puzzle

Geografia

Ruch obrotowy Ruch obiegowy Ziemia Teoria geocentryczna Teoria heliocentryczna Kopernik Słońce Pory roku Polskie wyżyny Krajobraz Budowa geologiczna Wyżyna krakowsko częstochowska Lubelska śląska Kielecka Sandomierska Niecka Rozwój rolnictwa Czynniki przyrodnicze Czynniki pozaprzyrodnicze Lodowce górskie Lodowce kontynentalne Lądolody Morena boczna Morena czołowa Ozy Cyrki Kemy Granica wiecznego śniegu Czynniki wpływające na temperaturę powietrza Warstwy atmosfery Troposfera Stratosfera Migracja Emigracja Imigracja Uchodźcy Saldo Przyrost rzeczywisty przyczyny emigracji Ukształtowanie terenu Sieć hydrologiczna Roślinność Strefy klimatyczne Typy wybrzeży Klify Szkiery Fiordy Byliny Rośliny oleiste Rośliny pastewne Gatunki roślin Plony Zbiory Rolnictwo Wymagania glebowe Zboża Transport łączność Komunikacja Internet Statki Samoloty Samochody Pociagi Współrzędne geograficzne Zwrotnik raka Zwrotnik koziorożca Południk Greenwich Równik Półkula Siatka geograficzna Hodowla zwierząt polsce powtórka z geografii egzamin gimnazjalny geografia zwierzęta w polsce Japonia przemysł w japonii rolnictwo w japonii japończycy Afryka problemy społeczne afryka problemy gospodarcze afryka geografia afryka powtórka do egzaminu gimnazjalnego Wnętrze ziemi planeta jądro ziemi skorupa ziemi geografia egzamin gimnazjalny Budowa geologiczna polski nauka geografii egzamin gimnazjalny z geografii Chiny warunki naturalne chiny Przemysł energetyczny w polsce Indie geografia nauka Azja środowisko przyrodnicze azja Morze bałtyckie geografia powtórka środowisko morza bałtyckiego Afryka środowisko przyrodnicze geografia nauka w domu geografia ściąga Geografia egzamin gimnazjum Tajemnice wszechświata powtórka geografii ziemia słońce wszechświat kosmos Zlodowacenie polski ukształtowanie tereny polski Ukształtowanie powierzchni polski Podział administracyjny polski ustrój polityczny w polsce Australia środowisko przyrodnicze Wulkanizm wulkany wybuch wulkanu erupcja magma krater wulkanu egzamin geografia Fazy księżyca zaćmienia słońca księżyca nów miesiąc synodyczny pełnia kwarta Pojezierza pojezierze wielkopolskie kraina wielkich jezior pojezierze mazurskie geografia egzamin hańcza sandr Geografia polski pobrzeża pobrzeże szczecińskie wyspa wolin mierzeja helska wydmy Zróżnicowanie ludności świecie migracje przyrost naturalny rasy religie świata konfucjanizm judaizm islam Przemysł wydobywczy polsce ropa naftowa węgiel kamienny węgiel brunatny bełchatów Śląsk wieliczka wałbrzych Czynniki rozwoju turystyki środki transportu Mobilność Podział turystyki Rzeźbotwórcza działalność wód płynących Przełomy rzeczne Terasy Biegi rzeki Bieg górny Erozja denna Erozja wsteczna łady Ruchy masowe Piargi żleby Nisza osuwiskowa Jęzor osuwiskowy Wadi Debrze Wąwozy Parowy Spłukiwanie Osuwanie Rzeki okresow Wiatr Bryza dzienna Bryza nocna Monsun Tornado Fen Pasaty Trąba powietrzna Cyklon Wiatr halny Monsun letni Monsun zimowy Opady Wilgotność względna Wilgotność bezwzględna Opady frontalne Opady konwekcyjne Szron śnieg Mżawka Szadź Gołoledź Mapa elementy mapy Generalizacja Skala mapy matura geografia mapa Przemysł Czynniki lokalizacji przemysłu Elektrownie atomowe Przemysł wydobywczy Przemysł przetwórczy Działalność wiatru Korozja Deflacja Akumulacja Wydmy Zmarszczki eoliczne Grzyb skalny Rynny deflacyjne Nisze deflacyjne Chmury Geografia Cumulonimbus Cumulus Stratus Zachmurzenie Stratocumulus Nimbostratus Chmury pionowe Altostratus Ciśnienie Wyż Niż Front atmosferyczny Atmosfera Klin Hpa Komórka ferrera

Historia

Unie ludwik andegaweński jagiellonowie litwa jadwiga władysław jagiełło witold Grunwald Krzyżacy kazimierz wielki Starożytny rzym Juliusz cezar hannibal Wojna punicka Bitwa pod zamą Rubikon Brutus Marek antoniusz Chrześcijaństwo Idy Starożytna grecja Leonidas Sparta Ateny wojna peloponeska mykeny imperium perskie Maraton Hoplit Jan kalwin marcin luter anglikanizm protestantyzm kalwinizm sobór trydencki noc św bartłomieja kontrreformacja Zjednoczenie polski Rozbicie dzielnicowe Władysław Łokietek Kazimierz wielki św.stanisław Monarchia piastowska Rozwój Kryzys Otton Bolesław chrobry Mieszko Kazimierz odnowiciel Kazimierz sprawiedliwy Testament bolesława krzywoustego Karol wielki Dynastia merowingów Państwo franków Renesans karoliński Państwa narodowe Imperium arabskie Mahomet Dżihad Arabowie Mekka Medyna Półwysep arabski Mezopotamia Egipt Izrael Kodeks hammurabiego Eufrat Tygrys Piramidy Żydzi Babilon Asyria Nil Faraon Palestyna Prawo magdeburskie Suweren Wasal Wolnizna Senior System feudalny Miasto Gospodarka Eneasz Remus Romulus 753 Tarkwiniusz Nepotyzm Symonia Konkordat w wormacji wyprawy krzyżowe Walka o inwestyturę Cluny Dictatus papae Canossa Konstantynopol państwo samona Państwo wielkomorawskie Polanie Wiślanie Cedynia Aleksander wielki Imperium perskie Bitwa pod cheroneą Filip macedoński Aleksandria Polis Grecja Bolesław Śmiały św stanisław testament bolesława krzywoustego Władysław herman Bitwa na psim polu Upadek cesarstwa rzymskiego Bizancjum Rzym Wędrówki ludów Odoaker Moneta Inflacja Galia Germanie Wizygoci Ostrogoci Ostatni jagiellonowie zygmunt stary zygmunt august sytuacja gospodarcza w polsce xvi wieku spichlerz europy Odkrycia geograficzne Ekspansja kolonialna Marco polo Droga morska do indii Ameryka Kolumb Vasco Magellan Cortes Pizarro Wojna stuletnia Joanna d arc anglia Francja Crecy Guyenna Iwan groźny Potop szwedzki Pokój w dywilinie Pokój w oliwie rosja Szwecja Turcja dymitriady powstanie chmielnickiego pokój w oliwie Rosja Dymitriady Powstanie chmielnickiego wielka wojna Wojna trzynastoletnia jagiełło Pokój w toruniu Warneńczyk Grunwald 1410 Ulrich von jungingen Humanizm odrodzenie renesans machiavelli morus erazm utopia mikołaj rej jan kochanowski leonardo da vinci Wojny w xvii wieku liberum veto rokosz władza króla polski sytuacja na wsi w xvii wieku polska szlachta sarmaci Pierwsi władcy elekcyjni pacta conventa artykuły henrykowskie henryk walezy wolna elekcja viritim stefan batory Rzeczpospolita szlachecka unia lubelska unia brzeska sejm walny sejmiki ziemskie przywileje szlacheckie Napoleon wybicki dąbrowski legiony polskie księstwo warszawskie Rewolucja przemysłowa wynalazki karol marks zjednoczenie niemiec bracia wright edison roentgen Rzeczpospolita obojga narodów polska xviii wiek konfederacja barska stanisław august poniatowski i rozbiór polski Rusyfikacja germanizacja polsce xix wiek kulturkampf inteligencja uwłaszczenie chłopów galicja hakata bismarc Ziemie polskie powstaniu listopadowym cytadela hotel lambert czartoryski paskiewicz rabacja powstanie krakowskie Rzeczpospolita połowie xviii wieku Przemiany polityczne europie Środkowo-wschodniej xviii Sejm wielki Konstytucja 3-ego maja Rozbiory polski Targowica Insurekcja kościuszkowska Bitwa pod racławicami Kongres wiedeński napoleon Święte przymierze legitymizm rzeczpospolita krakowska wielkie księstwo poznańskie elba austerlitz nelson bitwa trzech cesarzy trafalgar borodino wyspa św heleny korsyka Powstanie listopadowe nowosilcow towarzystwo filomatów i filaretów mickiewicz panta koina wolnomularstwo narodowe Rewolucja francuska jakobini robespierre bastylia burżuazja ludwik xvi dyrektoriat konstytuanta 14 lipca 1789 Powstanie styczniowe wojna krymska aleksander wielopolski traugutt wiosna posewastopolska kraj nadwiślański branka Ziemie polskie kongresie wiedeńskim królestwo polskie aleksander i józef zajączek wolne miasto kraków niemojewscy Ekspansja kolonialna państw europejskich xix Posiadłości zamorskie Kolonializm Kolonie Kongres berliński Gospodarka w dwudziestoleciu Czarny czwartek Krach na giełdzie Franklin delano roosevelt Nowy ład Nauka i technika w i połowie xix wieku Zygmunt freud Max planck Psychoanaliza Einstein Banting Bohn Promieniotwórczość Narodowa demokracja Roman dmowski Polska partia socjalistyczna Piłsudski Feliks dzierżyński Róża luksemburg Sosnkowski Rewolucja rosyjska Abdykacja mikołaja ii Rewolucja lutowa Rewolucjapaździernikowa Lenin Tezy kwietniowe Trocki Bolszewic Sprawa polska po i wojnie światowej Rada regencyjna Powstanie wielkopolskie Wojna polsko-ukraińska Józef piłsudski Zakończenie wojny Światowej Compiegne Układ wersalski Ententa Skutki i wojny światowej Liga narodów Wilson Zjednoczenie niemiec Otto von bismarck Wilhelm i Prusy Alzacja Lotaryngia Pokój frankfurcki Napoleon iii Ii rzesza Zjednoczenie włoch Giuseppe garibaldi Wiosna ludów Piemont Wenecja Camillo di cavour Egzamin gimnazjalny Wojna secesyjna Stany zjednoczone Niewolnictwo Abraham lincoln Jefferson davis Robert lee 13 poprawka do konstytucji Rozwój cywilizacji przemysłowej xviii xix wieku Mechaniczny warsztat tkacki Mieszczaństwo Rolnictwo Koło wodne Migracje Europa świat przełomie xix wieku Tablica mendelejewa Karol darwin Ludwika pasteur Robert koch Rzeczpospolita dobie stanisławowskiej 1764-1795 Konstytucja 3 maja Stanisław poniatowski Katarzyna ii Bar Telegraf Graham bell Edison Daimler Bracia lumiere Bracia wright Robert fulton Michael faraday Dynastia burbonów Ludwik xviii Rewolucja lipcowa Klemens metternich Iwan paszkiewicz Wojna światowa Trójporozumienie Franciszek ferdynand Plan schlieffena Wojna pozycyjna Somma Czołgi Pokój w brześciu 1914 Konstytucja kwietniowa ii rzeczpospolita Bbwr Ignacy mościcki Edward rydz Śmigły Rządy sanacji Ordynacja Gospodarka ii rp Centralny okręg przemysłowy Gdynia Port w gdyni Władysław grabski Mniejszość ukraińska w ii rzeczpospolitej Andrzej szeptycki Tadeusz hołówka Onr Ii rzeczpospolita Obóz wielkiej polski Centrolew Stronnictwo narodowe Kryzys czechosłowacki Pakt ribbentrop-mołotow Śląsk cieszyński Układ w monachium Józef lipski Eksterytorialna autostrada Reforma walutowa Wojna celna Górny Śląsk Import węgla Matura z historii Reforma rolna 1920 Partie chłopskie Armia czerwona Parcelacja Partie lewicowe Konstytucja marcowa Związek ludowo-narodowy Polskie stronnictwo ludowe wyzwolenie Endecja Rada narodowa księstwa cieszyńskiego Edvard beneš Konferencja w spa Lucjan Żeligowski Wileńszczyzna Cud nad wisłą Wojna polsko-bolszewicka Semen petlura Michaił tuchaczewski Komitet rewolucyjny Mniejszości narodowe Polska dla polaków Stanisław grabski Tolerancja Dwudziestolecie Idea międzymorza Czechołowacja Zsrr Pomorze Sojusz z francją Węgry Estonia Pakt brianda kellogga louis barthou Pakt reński Schodnie locarno Traktat w locarno relacje polsko-francuskie Powstania śląskie Traktat wersalski Plebiscyt na warmii i mazurach Wojciech korfanty Plebiscyt na Śląsku Ustrój ii rzeczpospolitej Mała konstytucja 1921 Trójpodział władzy Naczelnik państwa Piłsudski józef Wojna o niepodległość stanów zjednoczonych Konstytucja amerykańska Bostońskie picie herbaty Kościuszko Puławski Indianie Sanacja Przewrót majowy 1926 1935 śmierć piłsudskiego Witos Mościcki Wojciechowski Opozycja Referendum ludowe 1946 Polskie stronnictwo ludowe Aparat terroru Stronnictwo pracy Karol popiel Józef cyrankiewicz Finlandia Litwa Łotwa Republiki radzieckie Rumunia Bukowina Helsinki Półwysep hanko Ii wojna światowa I zjazd pzpr Wolność i niezawisłość Józef rybicki Franciszek niepokulczycki Bolesław Ściborek Bolesław bierut Komunistyczna koncepcja bloku partyjnego Ppr Pps Stronnictwo ludowe Stronnictwo demokratyczne Stronnictwo zrywu narodowego Tygodnik powszechny Jerzy turowicz Adam sapiecha Odrodzenie Mandżuria Chińska partia narodowa Oś berlin rzym tokio Pakt antykominternowski Pakt trzech Pakt berliński Mandżukuo Tradycjonalizm Propaganda Bułhakow Sołżenicyn Brecht Tomasz mann Monumentaliuzm Robotnik i kołchoźnica Dyskobole Albiker Anschluss austrii Remilitaryzacja nadrenii Austrofaszyzm Ostmark Marchia wschodnia Iii rzesza Matura Sytuacja kobiet 20-leciu międzywojennym Prawa wyborcze kobiet Feminizm Sufrażystki Virginia woolf Parytet Abstrakcjonizm Dadaizm Surrealizm Kubizm Picasso Duchamp Kandiński Mondrian Andre breton Salvador dali Jean miro Leger Europa w przededniu wojny Emil hacha Józef tiso Protektorat czech i moraw Kłajpeda Atak włoch na albanię Literatura pierwszej połowie wieku Conrad Jądro ciemności Czechow Dostojewski Modernizm Tołstoj Proust Ksawery prauss Janusz jędrzejewicz Banach Hugo steinhaus Kazimierz fuk Ludwik hirszfeld Henryk arctowski Tatarkiewicz Kultura masowa Kino Radio Marconi Reklama Walt disney Leni riefenstahl Tour de france Hollywood Igrzyska Komintern Miedzynarodówka komunistyczna Front ludowy Mao tse-tung Państwa totalitarne Totalitaryzm Kpp śmierć lenina Lew trocki Józef stalin Wielki głód Nowa ekonomiczna polityka Kolektywizacja rolnictwa Kołchozy łagry Początki faszyzmu włochy Faszyzm Mussolini Marsz na rzym Włoskie związki kombatanckie Czarne koszule Wiktor emanuel iii Początki nazizmu niemczech Nazizm Hitler Nsdap Pucz monachijski Paul hindenburg Podbój etiopii przez włochy Wojna abisyńska Oś berlin-rzym Etiopia Niepodległość etiopii Problem weteranów po wojnie Partie nacjonalistyczne Bojówki Ucieczka od wolności Demobilizacja Testy Noc kryształowa Noc długich noży Ustawa norymberska Pożar reichstagu Mein kampf Hindenburg Führer Systemy totalitarne autorytarne Autorytaryzm Faszyści Władza silnej ręki Czechosłowacja Włochy czasach mussoliniego Wojna domowa w hiszpanii Generał franco Miguel primo de rivera Falanga hiszpańska Państwo autorytarne Republika Układ litwinowa Protokół moskiewski Pakt o nieagresji 1932 Konstantyn von neuroth Adolf hitler Kampania wrześniowa ii wojna światowa armia czerwona 17 września stalin iii rzesza okupacja niemiecka generalne gubernatorstwo hitler hans frank Okupacja radziecka ribbentrop zsrr wileńszczyzna początek ii wojny światowej westerplatte rydz Śmigły stefan starzyński 1 września feliks młynarski prasa gadzinowa Żydzi nkwd katyń gułag mord w katyniu beria Polityka niemiecka na ziemiach okupowanych Generalne gubernatorstwo oświęcim obozy czechosłowacja naziści partia niemców sudeckich sudety dwudziestolecie międzywojenne Rząd polski ii wojna francja niemcy Akcja wisła Upa Ukraińska armia powstańcza Nkwd Hrubieszów Karol Świerczewski Rzeszowszczyzna Agresja niemiec na francję 1940 Linia maginota Dunkierka Philippe petain Vichy Komitet wolnej francji Agresja niemiec kraje skandynawskie Holandia Belgia Quislingport w narwiku Bitwa anglię Luftwaffe Adler Raf Winston churchill Sprawa polski Konferencja założycielska onz Onz San francisco Operacja berlińska Sowietyzacja Demokracja ludowa Europa Środkowo-wschodnia Stalin Rządy totalitarne Kreml Amnestia terror komunistyczny powstanie Referendum ludowe 1946 Ostateczne narady sprawie rządu jedności narodowej Powstanie tymczasowego rządu jedności narodowej Trjn Proces 16 Władysław gomułka Stanisław mikołajczyk Arciszewski Proces szesnastu Tymczasowy rząd jedności narodowej Leopold okulicki Kazimierz pużak Jan stanisław jankowski Pajdak Powstanie psl Kazimierz bagiński Adam bień Wincenty witos Wierzchosławice Histora powojenna Struktura narodowościowa Statystyki Podsumowanie Holokaust Sytuacja kościoła po ii wojnie światowej Historia powojenna Diecezja Kościół katolicki Układ przyjaźni polsko-radzieckiej 1945 Edwar osóbka-morawski Wieczesław mołotow Harry truman Churchill Umowy polsko-radzieckie Mikołajczyk Hilary minc Granica na wschodzie Socjalizm Cyrankiewicz Stanisław szwalbe Wolność równość Wrn Polskie podziemie Armia krajowa Armia berlinga Rząd w londynie Akcja burza Attlee Granica na zachodzie 1945 Sprawa polski poczdamie Konferencja w poczdamie Wielka trójka Truman Obszar ludność polski wojnie światowej Ii wojna światowa statystyki Zniszczenia wojenne Ziemie odzyskane Kresy wschodnie Migracje ludności po wojnie Winston churchill 1944 Pkwn Bierut Lina curzona Linia demarkacyjna Władza ludowa Ak-zapluty karzeł reakcji Ikoniec ii wojny światowej Powstanie warszawskie 1 sierpnia 1944 rok Radiostacja błyskawica Michał rola-Żymirski Edward osóbka-morawski Radkiewicz Oświecenie Kepler Lineusz Wiek rozumu Ateizm Deizm Racjonalizm Encyklopedia Rozum Upadek powstnia warszawkiego Tadeusz komorowski Powstanie getcie warszawskim 1943 Żydowska organizacja bojowa Jürgen stroop Mordechaj anielewicz Monte cassino Ii korpus generała andersa Roosevelt Kazimierz edward tumidajski Partyzantka Wojska podziemne 27 dywizja piechoty Wilno Polska partia robotnicza Grupa inicjatywna Związek walki wyzwoleńczej Gomułka Ii wojna Stefan grot-rowecki Organizacja ukraińskich nacjonalistów Ewakuacja armii polskiej zsrr Berling Sikorski 1942 rok Anders Iran Sprawa polska Konferencja w teheranie śmierć sikorskiego Konferencja teheranie a sprawa polska Prwinston churchillemier mikołajczyk Linia curzona Nie Emil fieldorf nil Krajowa rada narodowa Rada jedności narodowej Edwar osóbka-morawki Polska podziemna Podziemie w polsce Grot-rowecki Okupacja niemiecka Biuro ziem nowych Katyń Zbrodnia katyńska Smoleńsk Armia andersa Związek patriotów polskich Wanda wasilewska Plan barbarossa 1941 Lend lease Mołotow Ostaszków Układ sikorski-majski 22 czerwca 1941 Atak niemiec na zsrr Generał sikorski sytuacja w kraju po powstaniu warszawskim Działanie polskiego rządu na emigracji po powstaniu warszawskim Alianci Rząd rp w londynie Reforma rolna Andrzej witos Ziemiaństwo Działanie polskie podziemia aresztowanie szesnastu Komunizm Koniec ii wojny światowej Podziemie okupacja rgon służba zwycięstwu polski związek walki zbrojnej Reakcje konferencji jałtańskiej jałta koniec ii wojny konferencja krymska Sprawa polski konferencji jałcie Sytuacja kraju świecie przed jałtą jałta armia krajowa alianci

Matematyka

Bryły obrotowe Walec Jak obliczać pole powierzchni walca Konstrukcja walca Objętość Wzór Figury płaskie Koło Jak obliczać pole powierzchnia koła Promień koła Pierścień koła Wycinek koła Zadanie Procenty Diagram kołowy Jak obliczyć procent z danej liczby Obliczanie cen Podwyżka Obniżka Okrąg Długość okręgu łuk Kąt środkowy Kąt wpisany Nierówności liniowe Wyrażenia algebraiczne Zbór jak obliczyć procent składany Lokata Odsetki Oszczędności w banku Proporcje Rozwiązanie zadań z proporcji Skala na mapie Zadania z matematyki Układy równań Interpretacja graficzna Rozwiązywanie równań z dwiema niewiadomymi Układ oznaczony Sprzeczny Nieoznaczony Metoda podstawiania Rozwiązywanie układów równań Metoda przeciwnych współczynników Niewiadome Wyznaczanie wskazanej wielkości ze wzoru Równania liniowe Zdania tekstowe Wzory skróconego mnożenia Działania na wyrażeniach algebraicznych Zadania Bryły obrotowe stożek Pole powierzchni stożka Objętość stożka Konstrukcja stożka Dodawanie odejmowanie ułamków ułamki powtórka z matematyki egzamin gimnazjalny matematyka Zadania tekstowe Matematyka egzamin gimnazjalny Zastosowanie układów równań rozwiązywaniu zadań tekstowych Mnożenie dzielenie ułamków zwykłych ułamki zwykłe egzamin gimnazjalny z matematyki działania na ułamkach Działania potęgach potęgi o tych samych podstawach potęgi o tych samych wykładnikach Potęga wykładniku całkowitym ujemnym potęga działania na potęgach powtórka do egzaminu gimnazjalnego nauka matematyk Mnożenie Dzielenie Potęgowanie pierwiastki matematyka egzamin gimnazjalny Potęga wykładniku naturalnym Potęga potęgowanie liczby wymierne potęgi liczb wymiernych powtórka egzamin gimnazjalny Pierwiastki drugiego stopnia pierwiastki trzeciego stopnia nauka matematyki Ułamki zwykłe skracanie ułamków Rozszerzanie ułamków wyciąganie całości z ułamka liczba odwrotna Gimnazjum matematyka Działania pierwiastkach pierwiastki drugiego stopnia Powtórka z matematyki Niewymierność Obwód kwadratu pola powierzchni prostokąta Obwód równoległoboku pole powierzchn przeliczanie jednostek równoległobok Cechy przystawania trójkątów trójkąty przystawanie figur kąty trójkąta Twierdzenie pitagorasa matematyka egzamin gimnazjalny gimnazjum Pola powierzchni obwód trójkąta obwód rombu obwód trapezu pole rombu pole trójkąta pole trapezu Pole powierzchni wielokątów obwód wielokątów matematyka powtórka figury geometryczne Twierdzenie odwrotne twierdzenia pitagorasa przyprostokątna przeciwprostokątna pitagoras przekątna układ współrzędnych Trójkąty o kątach 90° 45° 45° twierdzenie pitagorasa trójkaty Czworokąty pole powierzchni czworokątów własności czworokątów trapez Trójkąty katach 90 60° trójkąt prostokątny wysokość trójkąta Wielokąty foremne kwadrat kąty wewnętrzne pięciokąt foremny sześciokąt foremny dziewięciokąt foremny Położenie prostej względem okręgu sieczna styczna prosta rozłączna konstrukcje geometria Okrąg opisany trójkącie trójkąt równoboczny dwusieczna kąta okrąg wpisany w wielokąt Figury symetryczne wzgledem prostej symetralna oś symetrii symetria osiowa Wielokąty podobne proporcja cechy podobieństwa trójkątów prostokątnych wielokąty przystające Figury osiowosymetryczne symetralna odcinka konstrukcja Graniastosłupy bryły siatka graniastosłupa sześcian prostopadłościan objętość Dwusieczna kąta jak narysować dwusieczną kąta właściwości dwusiecznej kąta Figury symetryczne względem punktu symetria środek symetrii Figury środkowosymetryczne Podstawowe informacje trójkątach warunek trójkąta kąt wewnętrzny kąt zewnętrzny wysokość Punkt Odcinek Prosta Prosta prostopadła Prosta równoległa Płaszczyzna Geometria Kąt prosty Mnożenie dzielenie ułamków dziesiętnych Równanie Równanie równoważne Równanie sprzeczne Równanie tożsamościowe Rozwiązywanie równań Pierwiastek rónania Zbiór Systemy zapisywania licz Cyfry rzymskie Cyfry arabskie Maszyna do liczenia System pozycyjny Oś liczbowa Nierówność żbiór liczb spełniających nierówność Podwójna nierówność Zbiór rozwiązań nierówności Wartość bezwzględna Liczby wymierne Liczby przeciwne Punkt zerowy Liczba rzeczywista Liczba dodatnia Dodawanie odejmowanie sum algebraicznych Suma algebraiczna Wyrażenie algebraiczne Wartość liczbowa wyrażenia Egzamin Równania Równanie pierwszego stopnia z trzema niewiadomymi Zadania testowe Egzamin gimnazjalny Przekształcanie wyrażeń algebraicznych Układ współrzędnych Oś odciętych Oś rzędnych Początek układy współrzędnych Współrzędne geograficzne Liczby rzeczywiste Liczby całkowite Liczby naturalne Dzielnik Wielokrotność liczb Liczny niewymierne Działania zbiorze liczb całkowitych Dodawanie liczb całkowitych Odejmowanie liczb Zbiór liczb rzeczywistych Ułamki dziesiętne Ułamek zwykły Licznik Mianownik Kreska ułamkowa Rozszerzanie ułamka Skracanie ułamka Dodawanie ułamków Szacowanie wartości wyrażeń arytmetycznych Jednomian suma algebraiczna jak uporządkować jednomiany dodawanie jednomianów Notacja wykładnicza zapis bardzo dużych liczb potęgi postać inżynierska Porównywanie potęg podstawa wykładnik potęgi Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne wprost-proporcjonalne odwrotnie-proporcjonalne Figury podobne Podobieństwo figur Skala Skala podobieństwa Okrąg wpisany trójkąt Konstrukcja Styczna Dwusieczna Długość promienia okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny Funkcja Dziedzina Zbiór wartości Graf Wykres funkcji Argumenty Odwzorowanie Wzór funkcji Iloczyn Iloraz Suma Odjemna Odjemnik Dzielna Różnica Kolejność wykonywania działań Pierwiastkowanie Potegowanie Nawias kwadratowy Nawias okrągły Matematyka Decymetr Centymetr Metr Milimetr Nanometr Zamiana jednostek Hektar Tona Szybka zamiana jednostek Kwintal Doświadczenia losowe Rzut kostką Talia kart Zdarzenie elementarne Zbiór zdarzeń elementarnych Orzeł czy reszka Rubik Wykorzystanie wykresów funkcji Miejsce zerowe funkcji Zbiór argumentów Definicja funkcji Wykres Interpretowanie wykresów funkcji Tsunami Arkusze egzaminacyjne Statystka opisowa Próba Diagram słupkowy Tabela Badania statystyczne Główny urząd statystyczny Marża Zamiana procentów na ułamki Zamiana ułamków na procenty Promile 1 ‰ Alkomat Vat Napiwek Kredyt Oprocentowanie kredytu Zawartość tłuszczu Stężenie Stożek Kula Pole walca Pole kuli Objętość walca Objętość kuli Pole stożka Wzory Średnia arytmetyczna Mediana zestawu danych Statystyka Wartość środkowa Twierdzenie talesa Ramiona kąta Teza Kąt ostry Cień Długość cienia Ostrosłupy Czworościan foremny Ostrosłup prawidłowy Spadek wysokości Siatka ostrosłupa Wysokość ostrosłupa Krawędź Pole objętość ostrosłupów Pole powierzchni bocznej ostrosłupa Ostrosłup prawidłowy czworokątny Rodzaje kątów Kąt rozwarty Kąt półpełny Kąt pełny Kąty wierzchołkowe Katy przyległe Kąt wklęsły Równoległość i prostopadłość prostych Kiedy proste są prostopadłe? Kiedy proste są równoległe? Współczynnik funkcje Potęgi Potęgi o wykładnikach wymiernych Potęgi o wykładnikach rzeczywistych liczby rzeczywiste Logarytmy Definicja logarytmu Logarytm iloczynu Logarytm potęgi o wykładniku naturalnym Rozkład wielomianu czynniki Wielomian Równania wielomianowe Zadania z wielomianami Równania nierówności kwadratowe zadania Delta Parabola Matura z matematyki równania i nierówności Ciąg geometryczny Własności ciągu geometrycznego średnia geometryczna N-ty wyraz ciągu geometrycznego Ciągi Równania kwadratowe Nierówności kwadratowe Obliczanie delty Suma przedziałów Najmniejsza największa wartość funkcji kwadratowej Wykres funkcji kwadratowej Funkcje Odczytywanie własności funkcji wykresu Dziedzina funkcji Funkcja liniowa własności Wykres funkcji liniowej Miejsce zerowe Zbiór wartości funkcji Oś x Oś y Funkcja liniowa funkcja Bryły obrotowe kula promień kuli średnica kuli koło wielkie objętość kuli pole powierzchni kuli przekrój osiowy kuli Własności funkcji kwadratowej Funkcja kwadratowa Zbiór wartości funkcji kwadratowej Miejsca zerowe funkcji kwadratowej Równanie okręgu na płaszczyźnie kartezjańskiej Okrąg w układzie współrzędnych Tożsamośsci trygonometryczne Sinus Cosinus Tangens Cotangens Kąt ostry w trójkącie prostokątnym Trygonometria Jedynka Funkcje trygonometryczne zadania Jedynka trygonometryczna Planimetria Wzór funkcji liniowej Y ax b Równanie kierunkowe prostej Monotoniczność Funkcja postaci f(x)=a/x Hiperbola Proporcjonalność odwrotna Jak narysować hiperbolę Ciąg arytmetyczny Własności ciągu arytmetycznego Zadania maturalne z matematyki ciągi Zastosowanie funkcji trygonometrycznych Pole równoległoboku trygonometria Zastosowanie trygonometrii do wyznaczania wielkości w dowolnym trójkącie funkcje trygonometryczne Funkcje trygonometryczne Sin2α cos2α 1 Testy z matmy liczby całkowite podzielność liczb nwd nww liczba pierwsza liczba złożona Liczby niewymierne liczny naturalne niewymierność ułamka Liczby wymierne rozwinięcia dziesiętne liczba odwrotna do danej Przedziały osi liczbowej Przedział domknięty Wyznaczanie sumy różnicy iloczynu zbioru Prawa działań zbiorze liczb rzeczywistych prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania Kolejność wykonywania działa Procent Procent danej liczby Wyznaczanie liczby gdy dany jest procent Części setne Promocje Pierwiastek arytmetyczny własności pierwiastków stopnia parzystego Pierwiastek sześcienny Przybliżenie błąd bezwzględny błąd względny szacowanie Przybliżenie z nadmiarem Twierdzenie niewymierności pierwiastka kwadratowego liczby 2 Punkty procentowe Oprocentowanie Zmiana oprocentowania Własności wartości bezwzględnej Przedziały liczbowe Potęga wykładniku wymiernym Potęga o wykładniku rzeczywistym Równość wielomianów Układ równań Równania i nierówności Równania wymierne Miejsce zerowe wielomianu wyłączanie przed nawias grupowanie wyrazów wyrażenia algebraiczne Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym Tablice matematyczne Związki między funkcjami trygonometrycznymi kąta ostrego Wartość bezwzględna jako odległość punktów na osi liczbowej Pierwiastek wielomianu Działania wielomianach Dodawanie wielomianów Odejmowanie wielomianów mnożenie wielomianów Trójkąty cosinus matura matematyka Wyznaczanie długości boków trójkąta prostokątnego rozwiązywanie zadań Funkcja wymierna Współczynnik proporcjonalności odwrotnej Definicja funkcji wymiernej dziedzina funkcji wymiernej Funkcja wymierna.matura z matematyki Wielomiany wielomian Porządkowanie wyrazów wielomianu Cechy podobieństwa trójkatów Pola figur podobnych Objętości brył podobnych Skracanie rozszerzanie wyrażeń wymiernych Nierówności na płaszczyźnie Interpretacja geometryczna geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej Prosta płaszczyźnie sposoby opisywania prostej równanie kierunkowe prostej równanie ogólne prostej Równanie prostej dwa punkty parabola kierownica hiperboli ognisko paraboli kartezjański układ współrzędnych Własności proporcjonalności odwrotnej Współczynnik proporcjonalności Przekształcenia wykresów funkcji Odbicie symetryczne względem osi ox Przesunięcie o wektor Funkcja wykładnicza Y ax Funkcja rosnąca Funkcja malejąca Funkcja stała Różne postacie funkcji kwadratowej Postać iloczynowa funkcji kwadratowej Postać ogólna funkcji Postać kanoniczna Czworokąty wpisane okrąg Czworokąty opisane na okręgu Czworokąty wypukłe Promień okręgu Kąty okręgu Cięciwa średnica okręgu Interpretacja geometryczna nierówności z wartością bezwzględną Kąt nachylenia prostej osi Współczynnik kierunkowy prostej Położenie prostej wektora Wektor równoległy do prostej Wektor prostopadły do prostej Wzajemne położenie dwóch okręgów Okręgi styczne zewnętrznie i wewnętrznie okrąg w układzie współrzędnych Wzajemne położenie dwóch prostych Proste prostopadłe Proste równoległe Wektory Działania wektorach Translacja o wektor Przekształcenia równoległe Równanie koła Równanie okręgu Nierówność opisująca okrąg Układ kartezjański środek odcinka Kartezjusz Fermat Geometria analityczna Krzywa stopnia drugiego Elipsa Równanie elipsy geometria analityczna Wzajemne położenie prostej okręgu Prosta styczna Prosta sieczna Prosta rozłączna z okręgiem planimetria Postać parametryczna prostej Postać odcinkowa prostej Postać ogólna prostej Postać kierunkowa prostej Pole trójkąta Trójkąt Wektor Własności wektorów Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej Mediana próby moda próby statystyka średnia arytmetyczna Kąty wielokącie rodzaje katów Kąty kole Kąty między styczną a cięciwą Kat środkowy średnica Odchylenia standardowe mediana moda Elementy statystki opisowej próba Pola czworokątów Pole rombu Pole trapezu Wielokąty nieforemne Okręgi opisane na wielokątach foremnych Okręgi wpisane w wielokąty Liczba przekątnych wielokata Wielokąty podstawowe własności Stereometria Wzór na sumę miar kątów wielokąta Rozwiązywanie zadań maturalnych Wariancja średnia Gry liczbowe Prawdopodobieństwol Odchylenie standardowe średnia ważona elementy statystyki Zadania ze statystyki Mediana Pole trójkąta wzory Trójkąt prostokątny Trójkąt równoboczny Wysokość trójkata Trójkat równoboczny Pole trójkąta równobocznego Wysokość trójkata równobocznego Trójkat wpisany w okrąg Trójkat opisnay Zastosowanie twierdzenia pitagorasa Pitagoras Przyprostokątna Przeciwprostokątna Odległość punktu prostej przesunięcie wykresów funkcji Przesunięcie równoległe

Edukacja seksualna

Dojrzewanie biologiczne dziewcząt seks edukacja seksualna Miesiączka Cykl płciowy Hormony Dojrzewanie Wdż Seksualność człowieka wdż Niechciana ciąża Tabu Lęki Zmiany psychiczne okresie dojrzewania Fazy życia człowieka Higiena wieku dojrzewania Infekcja pochwy Ginekolog Urolog Prezerwatywa Gdzie szukać pomocy? Ciaża Antykoncepcja Poradnie psychologiczne Dojrzewanie biologiczne chłopców Testosteron Seks Penis Sperma Plemniki Pokwitanie Mutacja Polucje Owłosienie Moszna Jakim językiem mówić seksie Wulgaryzmy Części ciała Kultura języka Płeć Metody antykoncepcji mechanicznej Chemiczne metody antykoncepcji Globulki dopochwowe Jak stosować globulki Wirus hiv Stosunek Chirurgiczne metody antykoncepcji Sterylizacja Eugenika Laparoskopia Podwiązanie jajowodów Męska sterylizacja Naturalne metody antykoncepcji Dni płodne Kalendarzyk Globulki Abstynencja seksualna Petting Seks oralny Owulacja Hormonalne metody antykoncepcji Jajeczkowanie Pigułka antykoncepcyjna Plastry antykoncepycjne Pierścienie Tabletka antykoncepcyjna Kondom Naturalne metody antykoncepcyjne Poród Pępowina Szyjka macicy Dula Akuszerka Ponton Skurcze Szkoła rodzenia Jak długo trwa poród? łożysko Noworodek Seksualność osób niepełnosprawnych Ciąża Przebieg ciąży Edukacja seksulana Zapłodnienie Płód Zarodek Test ciążowy Zygota Macica Pierwszy raz Pornografia Zabezpieczenia Kompleksy Psycholog Pochwa Wizyta u ginekologa Androlog Cytologia Rak szyjki macicy Badanie piersi Badanie jąder Fotel ginekologiczny Mity temat seksu Wielkość penisa Orgazm Anal Oral Filmy pornograficzne Dojrzewanie fizyczne dziewcząt Piersi Trądzik młodzieńczy Pierwsza miesiączka Brodawki sutkowe Srom Dojrzewanie fizyczne u chłopców Masturbacja Ejakulacja Zmazy nocne Mutacja głosu Higiena żele do higieny intymnej Bielizna Mastak Stulejka Grzybice Prezerwatywy Zabawki erotyczne Paranoja ciążowa Stosunek przerywany Komunikacja Asertywność Związek Relacje Miłość Empatia Umiejętność słuchania Konflikty Jak unikać konfliktów Terror piękna Kanony piękna Anoreksja Otyłość Bulimia Celulit Bilboardy Pokochaj siebie Piękno Doskonałość Ideał Dojrzewanie psychiczne dziewczyn chłopców Popęd seksualny Fantazje seksualne Miłość platoniczna Erekcja Samogwałt Narządy płciowe męskie Cewka moczowa Prącie Owłosienie łonowe żołądź Wzwód Choroby przenoszone drogą płciową Wzw Kiła Hiv Rzeżączka Infekcja Objawy kiły Ulolog Narządy płciowe żeńskie łechtaczka Jajowody Jajniki Wargi sromowe Błona dziewicza Tampony Sexting Grooming Pedofilia Stosunek seksualny Edukacja seksualna dorastanie kobieta Deklaracja praw seksualnych Międzynarodowa organizacja zdrowia Prawa człowieka Prawo do odrębności seksualnej Aids Bezpieczny seks Piercing Objawy hiv Objawy aids Testy na hiv Okienko serologiczne Leki antyretrowirusowe Gwałt Przemoc seksualna Pigułka gwałtu Trauma Niebieska linia Patologia Molestowanie seksualne Wykorzystywanie seksualne dzieci Orientacja seksualna Homofobia Gej Lesbijka Pedał Homoseksualizm Heteroseksualizm Aseksualizm Ciota