Zarejestruj nazwę Użytkownika

Transport i łączność - ściąga eksperta

< powrót

Ściąga eksperta

 • Jednym z ważniejszych działów usług jest komunikacja. W jej skład wchodzi transport, którego celem jest przewóz osób i ładunków. Obok transportu do komunikacji należy łączność, polegająca na przekazywaniu informacji na odległość.
 • Transport jest konieczny w gospodarce wszystkich krajów świata. Dystrybucja towarów z wykorzystaniem środków transportu umożliwia handel – zarówno w skali lokalnej jak i globalnej. Dzięki transportowi ludzie na całym świecie mają możliwość dojechać do szkoły lub miejsca pracy.
 • W Polsce istnieją dogodne warunki dla rozwoju transportu, przede wszystkim dzięki nizinnemu ukształtowaniu powierzchni i położeniu w środkowej części Europy. Ponadto nasz kraj posiada dostęp do morza i gęstą sieć rzek. Czynniki te sprawiły, że dobrze rozwinęła się sieć linii kolejowych i dróg oraz działają liczne lotniska i porty morskie.
 • Ze względu na rodzaj środowiska i zastosowanie środków wyróżniono kilka rodzajów transportu do których zalicza się: transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, wodny śródlądowy i morski, przesyłowy.

TRANSPORT SAMOCHODOWY

 • Współcześnie największą rolę w przewozie towarów i ludzi odgrywa transport samochodowy a jego znaczenie na świecie stale rośnie. Samochody są wykorzystywane w większości krajów jako podstawowy środek transportu.
 • Samochody wykorzystuje się także w transporcie sanitarnym, jako pojazdy policyjne, wozy służb ratowniczych i wojska. Komunikacja miejska, międzymiastowa a także międzynarodowa opiera się w dużej mierze na autobusach, które docierają nawet do niewielkich miejscowości, gdzie nie istnieją linie kolejowe.
ZALETY  WADY
 • duża dostępność
 • zasięg
 • niskie koszty utrzymania linii
 • dowolność w podróżowaniu
 • zanieczyszczenie środowiska przez spaliny
 • konieczność inwestowania w budowę nowych dróg, autostrad i parkingów
 • zły stan dróg już istniejących
 • duże zagęszczenie ruchu

 

 

TRANSPORT KOLEJOWY

 • Transport kolejowy obejmuje oprócz tradycyjnej kolei również metro i tramwaje. Są to bardzo popularne środki komunikacji miejskiej. Pociągami przewozi się głównie towary masowe takie jak węgiel, paliwa płynne, substancje chemiczne a także maszyny piasek i zboża. 
 • Kolej to bardzo opłacalny środek transportu, zwłaszcza przy przewozie dużej ilości towaru na znaczne odległości. Przewóz pasażerów ma największe znaczenie na liniach dalekobieżnych. Na krótszych trasach często jest on nieopłacalny, dlatego w wielu krajach likwiduje się niektóre lokalne połączenia kolejowe na rzecz komunikacji autobusowej.
ZALETY  WADY
 • niskie koszty przewozów pasażerskich i towarowych na średnich i długich trasach
 • duża wydajność przy transporcie ładunków
 • niewielki wpływ na środowisko
 • możliwość organizacji sprawnego transportu miejskiego i podmiejskiego
 • wysokie koszty budowy nowych linii i utrzymanie już istniejących
 • niewielka możliwość zmiany tras
 • utrudnienia w wytyczaniu nowych szlaków na terenach podmokłych czy górzystych 

 

TRANSPORT LOTNICZY

 • Transport lotniczy w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Dzieje się tak dzięki obniżeniu cen biletów i wkroczeniu na rynek tanich linii lotniczych. 
 • Lotnicze środki transportu to głównie samoloty pasażerskie i transportowe ale zalicza się do nich również helikoptery.
 • Lotnictwo posiada obecnie najszybsze środki transportu i pomimo zdarzających się katastrof należy do najbezpieczniejszych na świecie.
 • Największe znaczenie w transporcie powietrznym mają przewozy pasażerskie zwłaszcza na liniach międzynarodowych i międzykontynentalnych. Istotną rolę odrywa komunikacja wewnętrzna w krajach o dużej powierzchni np. Rosji czy Kanadzie.
 • Samolotami przewozi się niewielkie ilości towarów, są to głównie cenne wyroby o niewielkich rozmiarach oraz dobra łatwo psujące się. 
ZALETY  WADY
 •  zybkość
 • wygoda
 • bezpieczeństwo podróży 

 

 • wysokie koszty budowy lotnisk i produkcji samolotów
 • konieczność zatrudniania wykwalifikowanej kadry pracowniczej
 • ograniczenia w ilości przewożonych towarów

 

TRANSPORT WODNY

 • Transport wodny śródlądowy odbywa się po rzekach, jeziorach i łączących je kanałach. Rozwija się on więc głównie na terenach o sprzyjających warunkach naturalnych. 
 • Największe śródlądowe szlaki żeglugowe znajdują się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz Europie Zachodniej, wschodnich Chinach i w europejskiej części Rosji. W Polsce transport śródlądowy nie odgrywa istotnej roli pomimo korzystnych warunków. Powodem jest nieuregulowana sieć rzek oraz duże wahania ich stanu. 
ZALETY  WADY
 • niskie koszty przewozu dużej ilości towaru
 • konieczność regulacji zbiorników wodnych i budowy portów śródlądowych
 • długi czas transportu

 

TRANSPORT MORSKI

 • Transport morski jest najbardziej istotnym elementem międzynarodowej wymiany handlowej. Statkami przewozi się głównie towary masowe takie jak węgiel, ropę naftową oraz kontenery zawierające cały szereg produktów. 
 • W przypadku krajów wyspiarskich, oraz krajów posiadających długą linie brzegową będziemy mówić o tzw. żegludze kabotażowej. Żegluga kabotażowa to transport odbywający się pomiędzy własnymi portami danego państwa na wodach przybrzeżnych. Najsilniej rozwinął się on w Japonii i Wielkiej Brytanii. Istnieją na świecie porty wyspecjalizowane w przeładunku jednego określonego rodzaju towaru. Świetnym przykładem jest port Santos w Brazylii przeładowujący kawę. 
 • W Polsce główne porty morskie znajdują się w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu i Szczecinie. 
ZALETY WADY
 • niskie koszty przewozu dużej ilości towaru
 • bardzo duże możliwości ładunkowe
 • zależność od warunków pogodowych
 • długi czas transportu

 

TRANSPORT PRZESYŁOWY

 • Transport przesyłowy odbywa się za pomocą rurociągów, do których zaliczymy gazociągi, ropociągi i wodociągi oraz za pomocą sieci energetycznych.
 • Długość rurociągów w Polsce sięga ok. 2 300km.
 • Najwięcej w naszym kraju jest gazociągów. W przeważającej część doprowadzają one gaz z Rosji i są jedynie elementem w długiej drodze przepływu gazu do innych krajów Europy. 
ZALETY  WADY
 • stosunkowo niski koszt przesyłu
 • szybkość i ciągłość przesyłu
 • wysokie koszty budowy nowych sieci oraz konserwacji starych
 • negatywny wpływ na krajobraz 

ŁĄCZNOŚĆ

 

 • Odrębnym działem gospodarki jest łączność polegająca na przesyłaniu informacji drogą przewodową lub bezprzewodową. Należy ona niewątpliwie do najnowocześniejszych działów komunikacji. O dynamicznym rozwoju łączności świadczy choćby spadająca każdego roku liczba abonentów telefonów stacjonarnych na rzecz sieci komórkowych. Niezmiernie szybko przybywa także gospodarstw domowych wyposażonych w komputery i dostęp do Internetu. Codziennością jest również korzystanie z radia i telewizji naziemnej, satelitarnej a w dużych miastach kablowej.
 • Rozwój łączności ma ogromy wpływ zarówno na gospodarkę jak i na społeczeństwo. Dostęp do nowoczesnych urządzeń jest w dzisiejszych czasach podstawowym czynnikiem decydującym o lokalizacji firm. W codziennym życiu często nie zdajemy sobie sprawy że każdego dnia mamy możliwość korzystać z ogromnego postępu techniki bez którego z pewnością żyło by się o wiele trudniej.

W lekcji tej poznacie rózne typy środków transportu, ich wady i zalety oraz rolę, jaką odgrywają w gospodarce. Na koniec dowiecie się, czym jest łączność i jaką funkcję spełnia w nowoczesnym społeczeństwie. Zapraszam!