Zarejestruj nazwę Użytkownika

Regulamin

Regulamin- warunki korzystania z serwisu edudu.pl


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Huga Media Solution, za pośrednictwem strony edudu.pl.

 

1. Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a Huga Media Solution, czyli właścicielem strony edudu.pl.
2. Przez użytkownika rozumie się osobę, która założyła na stronie edudu.pl konto jak i osobę odwiedzającą stronę jednorazowo.
3. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować niniejszy regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze strony edudu.pl.
4. Użytkownik akceptuje treść regulaminu przez sam fakt korzystania ze strony oraz w przypadku zarejestrowania się i utworzenia konta na edudu.pl.
5. Korzystanie ze strony edudu.pl jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
6. Użytkownikiem mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które uzyskały uprzednią zgodę swojego przedstawiciela ustawowego.
7. Właściciel strony edudu.pl zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie, tym samym zobowiązuje użytkownika do regularnego sprawdzania czy nie nastąpiły zmiany w regulaminie strony. Ewentualne zmiany w regulaminie zostaną opublikowane na stronie edudu.pl w zakładce -Regulamin.
8. Część funkcjonalności portalu edudu.pl jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy zarejestrowali się i utworzyli swoje konta na stronie edudu.pl.
9. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do zarejestrowania się na stronie edudu.pl. Przy zakładaniu konta użytkownik zobowiązuje się podać informacje zgodne z prawdą.
10. Huga Media Solution zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych osobowych przekazanych przez użytkownika. Szczegółowy zakres ochrony danych znajduje się w zakładce Polityka Prywatności.
11. Użytkownik zarejestrowany zobowiązuje się do nieprzekazywania swojej nazwy użytkownika oraz hasła osobie trzeciej.
12. Użytkownik zarejestrowany jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić administratora strony edudu.pl o wszelkich przypadkach korzystania z jego konta przez osoby trzecie.
13. Korzystanie z funkcjonalności przeznaczonych dla zarejestrowanych użytkowników portalu możliwe jest po zalogowaniu się na stronie edudu.pl.
14. Korzystanie z części funkcjonalności serwisu świadczone jest po uiszczeniu opłaty.

15. Użykownicy korzystajacy z płatnej części serwisu nazwanej Edudu+ są zobowiązani przestrzegać następujących zasad:

1) filmy znajdujące się w zbiorze Edudu+ można wykorzystywać jedynie do własnego, prywatnego użytku domowego  

2) pod żadnym pozorem nie można wyświetlać filmów grupom (powyżej 3 osób) czy klasom szkolnym 

3) instytucje edukacyjne takie jak szkoły chcące korzystać ze zbioru filmów Edudu+ są zobowiązane wykupić Abonamnet dedykowany instytucjom edukacyjnym

4) Abonament dla szkół daje możliwość wyświetlania zawartości Edudu+ grupom czy klasom szkolnym bez limitów wyświetleń na 3 komputerach

5) szkoły i instytucje edukacyjne korzystające z oferty dla szkół chące wyświetlać edudu+ na więcej niż 3 komputerach zobowiązane są wykupić dodatkowy abonament

6) instytucje edukacyjne które utraciły lub udostępniły swój login i hasło osoba trzecim są zobowiązane niezwłocznie powiadomić o tym biuro Edudu.pl. 

16. Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższych zasad zostanie zablokowany a w przypadku użytkowników instytucjonalnych takich jak szkoły czy inne jednostki edukacyjne zostanie naliczona kara pieniężna, której wysokość będzie zależna od zapisów umowy zawertej miedzy daną instytucją a Huga Media Solution. 
17. Huga Media Solution zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych usług, wprowadzenia dodatkowych opłat, zmian, usunięcia czasowego, wyłączenia lub ograniczenia funkcjonalności edudu.pl bez konieczności uprzedniego informowania użytkowników.
18. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać na stronie edudu.pl treści, które nie są zgodne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z internetu. W szczególności:

1) treści wulgarnych i obraźliwych
2) materiałów zawierających nagość, pornografię, erotykę
3) treści obrażających uczucia innych, w tym treści obrażających jakiekolwiek mniejszości
4) materiałów chronionych prawem autorskim

19. Umieszczenie przez użytkownika na stronie edudu.pl treści jest jednoznaczne z tym, że są jego własnością, posiada do nich prawa autorskie lub że nie są chronione prawem autorskim.

20. Huga Media Solution zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania całości umieszczone przez użytkownia materiału bądź jego części wedle własnego uznania.

21. Użytkownik zobowiązują się nie wykorzystywać materiałów zamieszczonych na stronie edudu.pl ani samej strony do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, handlowej lub zawodowej, chyba że uzyskał uprzednio pisemną zgodę Huga Media Solution.

22. Użytkownik zobowiązuje się nie dystrybuować żadnych treści zamieszczonych na stronie edudu.pl na jakichkolwiek nośnikach bez uzyskania uprzedniej zgody Huga Media Solution.
23. Użytkownik zobowiązuje się do nie przesyłania jakichkolwiek informacji handlowych innym użytkownikom, bez uzyskania uprzedniej zgody adresata takiej informacji.
24. Użytkownik zobowiązuje się do nieprowadzenia działań zagrażających bezpieczeństwu systemu informatycznemu strony edudu.pl oraz systemów komputerowych użytkowników portalu.
25. Użytkownik zobowiązuje się nie instalować na stronie żadnego oprogramowania.
26. Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających z treści niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się wynagrodzić ewentualną szkodę powstałą w wyniku takiego naruszenia.
27. Użytkownik zarejestrowany może zamieszczać na stronie edukacyjne filmy wideo. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Huga Media Solution nie gwarantuje zachowania ich poufności.
28. Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do własnych materiałów umieszczonych na stronie edudu.pl, jednakże użytkownik zamieszczając materiały wideo na stronie edudu.pl udziela Huga Media Solution nieograniczonej terytorialnie i czasowo, wyłącznej i bezpłatnej, zbywalnej licencji zgodnej z treścią ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych na korzystanie z materiału zamieszczonego przez użytkownika. Huga Media Solution ma zatem prawo do:
1) powielania zamieszczonego na edudu.pl materiału
2) jego rozpowszechnianie
3) opracowywanie na jego podstawie materiałów zależnych
4) jego publiczne wykorzystywanie w części lub w całości m. in. do promowania stronny edudu.pl

29. Huga Media Solution zastrzega sobie prawo swobodnego i nieobwarowanego koniecznością uprzedniego zawiadomienia użytkownika decydowania czy materiały zamieszczane przez niego na stronie są zgodne z niniejszym regulaminem.
30. Huga Media Solution zastrzega sobie prawo usunięcia zarejestrowanego użytkownika jeśli ten nie będzie stosował się do warunków korzystania z edudu.pl zapisanych w niniejszym regulaminie.
31. Użytkownik wyraża zgodę na prezentowane przez Huga Media Solution w ramach edudu.pl wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych, w tym również do prezentacji takich materiałów wraz z wprowadzonymi przez użytkownika filmami wideo.
32. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adresy poczty elektronicznej informacji w tym również informacji handlowych od Huga Media Solution.
33. Huga Media Solution informuje, że przysługują jej prawa do dóbr niematerialnych w postaci projektu graficznego strony edudu.pl, struktury strony, a także wszelkich oznaczeń strony i znaków towarowych strony edudu.pl.
34. Huga Media Solution informuje, że poszczególne elementy strony, treści, artykuły, materiały wideo stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Wszystkie materiały dostępne na stronie edudu.pl są własnością Huga Media Solution lub Huga Media Solution uzyskała do nich licencję ( jak zostało to opisane w punkcie 24 niniejszego regulaminu ).
35. Huga Media Solution informuje, że wykłady w formie wideo- educasty stanowią jedynie materiał pomocniczy do nauki i nie mogą być wykorzystywane jako jedyne źródła informacji.
36. Huga Media Solution nie ponosi odpowiedzialność za:
1) szkody wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania przez użytkownika z portalu edudu.pl
2) utratę spodziewanych korzyści
3) utratę danych
4) zniszczenie lub awarie sprzętu komputerowego
5) skutki ujawnienia przez użytkownika zarejestrowanego loginu lub hasła
6) za zawartość merytoryczną materiałów wideo zamieszczonych przez użytkowników

7) za uzytkowników, którzy łamiąc niniejszy Regulami dodają do edudu.pl materiały vdeo do których nie posiadają praw autorskich